ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2562 / 15:54:19  
อบจ.ลำปาง จัดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพเคาน์เตอร์บริการประชาชน
อบจ.ลำปาง จัดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพเคาน์เตอร์บริการประชาชน
อบจ.ลำปาง จัดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพเคาน์เตอร์บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดลำปาง (เคาน์เตอร์บริการประชาชน) ห้างบิ๊กซีลำปาง

อบจ.ลำปาง จัดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดลำปาง (เคาน์เตอร์บริการประชาชน) ห้างบิ๊กซี ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดลำปาง เพื่อให้การบริการประชาชนมีความรวดเร็ว เป็นระเบียบเรียบร้อย อันนำมาซึ่งความร่วมมือในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนถึงการติดต่องานกับส่วนราชการอื่นของจังหวัดลำปาง ประชาชนได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
โดยศูนย์บริการร่วมจังหวัดลำปาง (เคาน์เตอร์บริการประชาชน) ห้างบิ๊กซี เป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดลำปางกับหน่วยงานต่างๆ 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสำนักงานจังหวัดลำปาง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง สำนักงานจัดหางาน จังหวัดลำปาง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง สถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน 10 ลำปาง บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำปาง เพื่อร่วมมือในการพัฒนาและรักษามาตรฐานในการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของ อบจ.ลำปาง ให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ภาษีน้ำมัน ยาสูบ ค่าธรรมเนียมโรงแรม) รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ยาสูบชนิดบุหรี่ ชิกาแรตและบุหรี่ซิการ์ และข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้ อบจ.ลำปาง สามารถเรียกเก็บเงินภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง เพื่อนำเข้าเป็นรายได้นำมาพัฒนาท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ให้ อบจ.ลำปาง มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ในการให้บริการ รับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองคการบริหารส่วนจังหวัด ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดลำปาง (เคาน์เตอร์บริการประชาชน) ห้างบิ๊กซี เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแก่สถานประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ยาสูบ และโรงแรม ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว สร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและค่าธรรมนียม บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดของผู้ประกอบการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ครบถ้วน เป็นธรรมและบรรลุเป้าหมาย สำหรับการติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ได้มีการส่งมอบเครื่องและเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป.

ข่าวโดย : สวท.ลำปาง
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 304

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738