ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กันยายน 2562 / 13:54:12  
จ.ลำปาง มอบอาคารโรงอบแห้ง สนับสนุนส่งเสริมงานอาชีพแก่กลุ่มเกษตรกรใน อ.ห้างฉัตร
จ.ลำปาง มอบอาคารโรงอบแห้ง สนับสนุนส่งเสริมงานอาชีพแก่กลุ่มเกษตรกรใน อ.ห้างฉัตร
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ อ.ห้างฉัตร เดินหน้าสานต่องานเชิงรุก “สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง” ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบครุภัณฑ์สนับสนุนปัจจัยการผลิต “การแปรรูปพืชผัก สมุนไพร เกษตรอินทรีย์” ให้แก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ติว

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข” ทำการออกเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร และแปรรูปเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ติว ในเขตท้องที่อำเภอห้างฉัตร พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ ด้านการส่งเสริมอาชีพการเกษตรเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อจะดูผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานพัฒนาอาชีพและต่อยอดสู่ความยั่งยืน ของกลุ่มพี่น้องเกษตรกร หลังจากที่ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวนกว่า 315,000 บาท มาใช้ในการดำเนินงานพัฒนากระบวนการผลิต แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการของกลุ่มเกษตรกรบ้านแม่ติว ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ติว หมู่ที่ 2 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัดในเรื่องของการเสริมประสิทธิภาพด้านการผลิตเพื่อการพัฒนาอาชีพ เป็นครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน” โดยทางสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ได้ทำการจัดสร้างอาคารโรงแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เป็นโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 8.2 เมตร มอบให้แก่กลุ่มเกษตรกร เกษตรอินทรีย์บ้านแม่ติว
โดยนายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า สำหรับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์หลังนี้ ปัจจุบันตัวอาคารได้มีการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและสามารถที่จะใช้การได้แล้ว เพียงแต่ยังไม่สมบูรณ์ 100% เนื่องจากโรงอบแห้งฯ ยังเหลือการติดตั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นระบบโปรแกรมควบคุมการทำงานระยะไกล ที่จะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเกษตรกรได้ โดยในการทำงานตัวโปรแกรมจะรายงานผลข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิภายในโรงอบ พร้อมแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและแนวทางแก้ไข ให้แก่เกษตรกรผู้ดูแลระบบทราบในลักษณะแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ดูแลสามารถที่จะแจ้งเตือนผลดังกล่าวต่อไปยังกลุ่มสมาชิก เพื่อให้เกษตรกรที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาทำการแก้ไขปัญหา จึงช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องเสียเวลาอยู่เฝ้าโรงอบ และสามารถที่จะนำเวลาในส่วนนี้ไปทำงานดูแลพืชผลผลิตในเรือกสวนไร่นาได้ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งในส่วนของโปรแกรมควบคุมก็จะได้มีการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 นี้ โดยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์หลังดังกล่าว จะเป็นโรงอบแห้งอัจฉริยะหลังแรกของจังหวัดลำปาง โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกรชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ติว ที่ได้รับโรงอบแห้งอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมกับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานโรงอบฯ โดยได้ให้ผู้อาวุโสในหมู่บ้านร่วมกันกล่าวอวยพรและทำพิธีเปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการ
ซึ่งการได้รับมอบครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง “โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์” เพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิตแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าว นับเป็นความต้องการอย่างยิ่งของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ติว โดยนายธนชัย จาระณะ ตัวแทนเกษตรกร ได้กล่าวให้ข้อมูลว่า สำหรับโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชุมชนได้รับมอบครั้งนี้ ทางกลุ่มเกษตรกรจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจำหน่าย ซึ่งจะมีทั้งกล้วยตาก ใบชา ข้าวกล้องงอก และสมุนไพรต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากแต่เดิมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เกษตรกรจะใช้วิธีการนำไปตากแดดทิ้งไว้กลางแจ้ง และมักจะต้องใช้เวลานาน เพราะประสบปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศ ทั้งความชื้น ฝนตก ไม่มีแสงแดด รวมไปถึงเรื่องความสะอาดสิ่งเจือปนที่มาจากฝุ่นละออง แมลงรบกวน ซึ่งการที่ได้รับมอบครุภัณฑ์โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ก็จะทำให้การแปรรูปผลผลิตทำได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มเกษตรกรให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังมีความสะอาดไร้สิ่งเจือปน ตลอดจนยังจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ตากแห้ง ที่ทางกลุ่มผลิตได้มีรสชาติที่ดีขึ้น ทำให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในท้องตลาดได้อีกด้วย โอกาสนี้ นายธนชัยฯ ยังได้เป็นตัวแทน กล่าวคำขอบคุณ ฝากผ่านไปถึงยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะช่วยเหลือพัฒนางานอาชีพ ให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านได้มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น โดยครุภัณฑ์โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับมอบ ทางกลุ่มเกษตรกรจะได้นำไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มสมาชิกในพื้นที่อย่างทั่วถึงต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 411

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738