ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กันยายน 2562 / 16:38:42  
ตัวแทนจากส่วนราชการต่างๆ จ.ลำปางเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ
ตัวแทนจากส่วนราชการต่างๆ จ.ลำปางเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ
ตัวแทนจากส่วนราชการต่างๆ ใน จ.ลำปาง เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้กับหน่วยงาน ให้เห็นผลบรรลุตามเป้าหมายอย่างน่าเชื่อถือ มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย

วันนี้ ( 9 สิงหาคม 2562 ) ที่ห้องจันผา โรงแรมเวียงละคอร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ได้มีการจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อลำปางใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2562
ในการอบรมมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยรับเกียรติจากนางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดลำปาง ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อเรื่องต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 เป็นต้น
ทั้งนี้สำหรับการอบรมที่จัดขึ้น เป็นการให้ความรู้แก่ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เข้าร่วมอบรม เพื่อนำไปปรับใช้ในหน่วยงานตน ให้มีการตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นถือเป็นเครื่องมือ หรือตัวช่วยที่สำคัญของหน่วยงานในการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ของหน่วยงาน รวมไปถึงการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะทำให้ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างน่าเชื่อถือ มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738