ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กันยายน 2562 / 08:06:21  
จ.ลำปาง เดินหน้ามอบปัจจัยการผลิต ส่งเสริมงานอาชีพครัวเรือนให้แก่ชาวบ้านในอีก 2 อำเภอ
จ.ลำปาง เดินหน้ามอบปัจจัยการผลิต ส่งเสริมงานอาชีพครัวเรือนให้แก่ชาวบ้านในอีก 2 อำเภอ
พช.ลำปาง ขยายผลต่อเนื่องสานต่องานเชิงรุกสร้างสรรค์ปันสุขถึงพี่น้องประชาชนกลุ่มรากหญ้า จัดทำโครงการ “ส่งเสริมการสร้างงานภาคครัวเรือนสู่ชุมชน” มอบปัจจัยการผลิตแก่ผู้มีรายได้น้อย ช่วยสนับสนุนพัฒนางานอาชีพให้เกิดความยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับอำเภอเกาะคา และเสริมงาม จัดกิจกรรมต่อเนื่องส่งเสริมพัฒนางานอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกจังหวัด “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง” ร่วมกันนำปัจจัยการผลิตด้านการเสริมสร้างงานอาชีพภาคครัวเรือน มอบแก่ประชาชนชาวบ้านกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในเขตท้องที่ 2 อำเภอ 53 ครัวเรือน พร้อมจัดกิจกรรม “ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต” จัดการฝึกอบรมให้ความรู้งานด้านอาชีพ และหลักแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่บริเวณอาคารหอประชุม ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อต้องการจะส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้กับประชาชนชาวบ้านผู้ที่มีรายได้น้อยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 38,000 บาท/ปี โดยมีจุดมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มผู้รายได้น้อยให้เป็นไปตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อการช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนในจังหวัดลำปาง แก้ไขปัญหาเรื่องการว่างงาน สนับสนุนส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่ประชาชนในทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่เพื่อการมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน
โดยการนี้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเดินทางลงพื้นที่ร่วมพบปะกับประชาชนชาวบ้านกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ครัวเรือนยากจน ทำการมอบแนวทางและชี้แจงการดำเนินงานแผนการพัฒนาพื้นที่จังหวัด ตามนโยบายสำคัญของรัฐ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก พร้อมได้ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบปัจจัยการผลิตเสริมสร้างอาชีพภาคครัวเรือน ให้กับชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจนในเขตท้องที่ 2 อำเภอ ทั้งจากอำเภอเกาะคา และอำเภอเสริมงาม โดยปัจจัยสนับสนุนการผลิตที่ได้นำส่งมอบแก่ชาวบ้านครัวเรือนยากจนดังกล่าว นับเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสานต่องานโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปางทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย” ซึ่งได้ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นและมีความเหมาะสมตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน ให้ประชาชนชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีงาน มีอาชีพ และมีรายได้ โดยปัจจัยสนับสนุนการผลิตที่ประชาชนชาวบ้านครัวเรือนยากจนได้รับมอบครั้งนี้ ได้ใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการจัดซื้อจัดหาเป็นวัสดุอุปกรณ์ สำหรับสนับสนุนใช้ในการประกอบอาชีพ ในวงเงินงบประมาณครัวเรือนละ 5,000 บาท มอบให้แก่กลุ่มอาชีพครัวเรือนยากจนในอำเภอเกาะคา จำนวน 26 ครัวเรือน และอำเภอเสริมงาม 27 ครัวเรือน รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งหมด 265,000 บาท โดยปัจจัยที่ได้รับมอบสนับสนุนทางกลุ่มครัวเรือนจะได้นำไปเพื่อประกอบอาชีพอิสระต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว, กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และไก่พันธุ์พื้นเมือง, กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหาร, กลุ่มอาชีพงานฝีมือ เย็บปักถักร้อย ทำเครื่องจักสาน, กลุ่มอาชีพค้าขายทำอาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ขนม และเครื่องดื่ม
โดยปัจจัยการผลิตส่งเสริมงานอาชีพที่ได้รับมอบครั้งนี้ ทางตัวแทนกลุ่มชาวบ้านต่างได้ออกมากล่าวแสดงถึงความดีใจ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานที่ทางกลุ่มชาวบ้านจะได้นำปัจจัยการผลิตไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพต่อยอดสร้างรายได้ ซึ่งจะเป็นการลงทุนแบบหมุนเวียนที่จะก่อให้เกิดงาน เกิดความยั่งยืนให้ครัวเรือนมีรายได้ที่ต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวคำชื่นชมและฝากคำขอบคุณผ่านไปถึงยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล ที่ได้เห็นถึงความสำคัญในการที่จะช่วยเหลือพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยให้ได้มีงาน มีอาชีพ ที่จะสามารถสร้างรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 164

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738