ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2562 / 15:24:59  
กรมการปกครอง จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของมูลนิธิและสมาคมมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่ภาค 10 ประจำปี 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่
กรมการปกครอง จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของมูลนิธิและสมาคมมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่ภาค 10  ประจำปี 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่
กรมการปกครอง ร่วมกับ สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของมูลนิธิและสมาคมตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

ที่ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของมูลนิธิและสมาคมตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางนิพัทธา อมรรัตนเมธา นายกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย และคณะ พร้อมด้วยมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่ภาค 10 เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในส่วนของมูลนิธิและสมาคมต่างๆ เป็นองค์กรที่ช่วยกันขับเคลื่อนในการช่วยให้ประเทศชาติได้เกิดความก้าวหน้าและเกิดการพัฒนาได้ เพื่อให้ประเทศชาติได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งในการประชุมมีการบรรยายโดยวิทยากรจาก ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสรรพากรพื้นที่เขต มาให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับมูลนิธิและสมาคมอย่างทั่วถึงและรอบด้าน และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบการปฏิบัติในงานมูลนิธิและสมาคม จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง
ทั้งนี้ สมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ได้มีการปรับโครงสร้างและการดำเนินงานของสันนิบาตมูลนิธิภาคออกเป็น 12 ภาค เพื่อให้มูลนิธิและสมาคมต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทและร่วมมือกับทางราชการ ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณะในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ เพื่อมุ่งหมายให้สันนิบาตมูลนิธิเป็นศูนย์กลางของบรรดามูลนิธิและสมาคมในส่วนภูมิภาค ในการประสานงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงจัดการประชุมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้แทนมูลนิธิสมาคม โดยกำหนดให้มีการประชุมแต่ละภาค 2 ปีต่อครั้ง แต่ละภาคจะประกอบด้วยจังหวัดไม่เกิน 7 จังหวัด สำหรับในพื้นที่ภาค 10 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 177

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738