ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2562 / 15:08:34  
จังหวัดเชียงราย เดินหน้าวางแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีระดับจังหวัด ปี 2562
จังหวัดเชียงราย เดินหน้าวางแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีระดับจังหวัด  ปี 2562
จังหวัดเชียงราย เดินหน้าวางแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีระดับจังหวัด ตั้งเป้าลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

วันนี้ (19 ส.ค.62) ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วมกันวางแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ให้เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตลอดจนร่วมกันกำหนดประเด็นปัญหาสำคัญในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้กำหนดประเด็นปัญหาสำคัญในการมุ่งเน้นขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม คือ การเมาแล้วขับ การขับขี่ด้วยความเร็วเกินกำหนด และการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะไม่ปลอดภัย โดยมีเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้น ในสังคมไทย ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางขับเคลืืื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านกฏหมายและการบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกีีี่ยวข้องอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยเพิ่มความเข้มข้นในกลุ่มเมาแล้วขับ ด้านการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยการร่วมกันจัดทำกติกาชุมชชน ในรูปแบบเคาะประตูบ้าน หรือใช้ ด่านชุมชน รวมถึงผลักดันให้บรรจุเรื่องวินัยจราจร หรือความปลอดภัยทางถนน ไว้ในหลักสูตรการศึกษาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกระดับชั้น ด้านการเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โดยสำรวจและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้มีความปลอดภัย ด้านการบริหารจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน และพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและกลไกการบริหารงานความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ พร้อมให้ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ ทุกระยะ โดยพิจารณาจากประเด็นสำคัญ ได้แก่ สถิติอุบัติเหตุทางถนนรายเดือน ข้อมูลอุบัติเหตุที่เป็นกระแสสังคม อุบัติเหตุใหญ่ ข้อมูลจุดเสี่ยง จุดอันตราย มาตรการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม ผลการบังคับคดีกรณีเมาแล้วขับ โดยนำมาถอดบทเรียน วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญและจัดทำข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในระยะต่อไป

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 198

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738