ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2562 / 14:49:56  
ออป.ลำปาง เปิดการประชุมช้างแห่งชาติ และการประชุมป่าไม้ ปี 62 อย่างเป็นทางการแล้ว ระหว่างวันที่ 19-21 ส.ค.62
ออป.ลำปาง เปิดการประชุมช้างแห่งชาติ และการประชุมป่าไม้ ปี 62 อย่างเป็นทางการแล้ว ระหว่างวันที่ 19-21 ส.ค.62
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง เปิดการประชุมช้างแห่งชาติ และการประชุมป่าไม้ ประจำปี 2562 อย่างเป็นทางการ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และเวทีเสวนาทางวิชาการดังกล่าว

( 19 สิงหาคม 2562 ) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาประธานในพิธีเปิดการประชุมช้างแห่งชาติ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19- 20 สิงหาคม 2562 และการประชุมป่าไม้ ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง
ภายในงานวันนี้มีการปาฐกภาพิเศษ โดยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จากพื้นที่เสื่อมโทรมสร้างป่าเศรษฐกิจ การเพิ่มความสมบูรณ์ของแนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และระบบนิเวศทางทะเล การแก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นทีป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม และการลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับการประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด ช้าง : คุณค่าแห่งชีวิต Worth of life พบกับการปาฐกถาในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ป่าไม้และช้าง การบรรยายพิเศษหัวข้อ ช้าง คุณค่าแห่งชีวิต การเสาวนาเรื่อง Five of domain / Five of freedom และหัวข้อการจัดการและดูแลรักษาช้างตามหลักสวัสดิภาพ
ในส่วนของการประชุมป่าไม้ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดการป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดย ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร หัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดเวทีเสวนา การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า โดย ภาครัฐ ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก คณะวนศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมพูดคุย
นอกจากนี้ยังมีการจัดเวทีเสวนา ภายใต้หัวข้อการป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า โดยภาคเอกชน ซึ่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก Thailand Forest Certification Council หรือ TFCC บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รวมพูดคุยในหัวข้อดังกล่าว
ในส่วนของวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป จะมีการจัดเสวนา ภายใต้หัวข้อ ขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่าให้ก้าวหน้าได้อย่างไร โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 น.จะมีการนำเสนอจาก Student Forum ในหัวข้อ นิสิต คิดอย่างไร พร้อมทั้งสรุปผลการประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2562
ด้านนางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมป่าไม้ กล่าวว่า การจัดประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562 ถือเป็นอีกวาระหนึ่งสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง จะได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น หาทางออกร่วมกัน และเปิดโอกาสให้นักวิชาการนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับช้าง ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของสถาบันคชบาลฯ
นอกจากนี้สำหรับการจัดการประชุมป่าไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่ได้รับความร่วมมือกับ 5 หน่วยงาน อาทิ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมผลงานทางด้านวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ที่ได้จากการประชุม นำไปใช้เป็นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายของผู้ที่ดำเนินการในด้านดังกล่าว ให้เกิดความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้จึงขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2282 3243 ต่อ 101-103

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 304

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738