ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2562 / 10:02:02  
ชาวบ้าน 2 ชุมชน ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ สุดปลื้ม ทำพิธีเปิดถนนในชุมชนของตนเอง โดยมี ผวจ.ร่วมแสดงความยินดี
ชาวบ้าน 2 ชุมชน ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ สุดปลื้ม ทำพิธีเปิดถนนในชุมชนของตนเอง โดยมี ผวจ.ร่วมแสดงความยินดี
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวังเหนือ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สานต่องานเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง” ทำการออกตรวจเยี่ยมชุมชนพร้อมร่วมพบปะกับตัวแทนกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่ 2 หมู่บ้าน ของตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ทั้งจากชุมชนบ้านห้วยน้ำ หมู่ที่ 14 และชุมชนบ้านจำตอง หมู่ที่ 15 ทั้งนี้เพื่อจะรับฟังถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงจากประชาชน รวบรวมข้อมูลเพื่อจะนำมาใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการวางแผนเดินหน้าและผลักดัน ขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องสนับสนุนกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามนโยบายสำคัญของรัฐเพื่อการพัฒนาคุณชีวิตให้เกิดความยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชนชาวบ้าน ตลอดจนเพื่อจะร่วมตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2562 มาใช้ในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ทำการซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ของชุมชน

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการเยี่ยมเยือนพบปะกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ สอบถามถึงปัญหาความเดือดร้อนรวมถึงความต้องการในเรื่องต่างๆ ที่ทางชุมชนชาวบ้านต้องการอยากให้หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ พร้อมทั้งได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างบ้านห้วยน้ำ กับ บ้านจำตอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทางสัญจรไปมาระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน รวมถึงใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลผลิตทางการเกษตร รวมระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งทางชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวนกว่า 2,100,000 บาท มาใช้ในการดำเนินงานก่อสร้าง โดยเส้นทางถนนดังกล่าวประชาชนในพื้นที่มีความต้องการ ให้ทางหน่วยงานภาครัฐได้ช่วยดำเนินการจัดสร้างให้ ทั้งนี้เนื่องจากแต่เดิมเส้นทางถนนเป็นแบบลูกรังและเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ เมื่อถึงช่วงฤดูฝนตลอดเส้นทางจะเต็มไปด้วยหลุมบ่อโคลน ชาวบ้านที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางสัญจรเกิดความยากลำบากและล่าช้า บางครั้งได้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องเสียหายระหว่างการขนส่งด้วย
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก และแบ่งปันเติมเต็มความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้าน ทางจังหวัดลำปางจึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ดำเนินการจัดสร้างถนนเส้นทางสายดังกล่าวขึ้น โดยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรตามเส้นทาง ซึ่งปัจจุบันเส้นทางถนนได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย มีชาวบ้านในพื้นที่กว่า 4 หมู่บ้าน 500 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ โดยชาวบ้านในชุมชนท้องที่ต่างมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับชาวบ้าน บ้านห้วยน้ำและบ้านจำตอง ที่ได้รับถนนใหม่พร้อมกับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานถนนของชุมชน โดยมีผู้อาวุโสในหมู่บ้านเป็นคนตัดริบบิ้นพร้อมกับอวยพรทำพิธีเปิดการใช้งานถนนอย่างเป็นทางการ
โดยนับเป็นอีกครั้งกับหนึ่งกิจกรรมต่อเนื่องที่ได้ช่วยเติมเต็มความสุขให้กับชาวบ้าน ทำให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการของรัฐ และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ชุมชน โดยตัวแทนกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมกันออกมากล่าวถึงความรู้สึกภายในใจ พร้อมกับชื่นชมฝากคำขอบคุณผ่านไปถึงยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณเพื่อนำมาใช้ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน อย่างก็ไรตามในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติมชาวบ้าน ยังมีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือในการก่อสร้างถนนต่อจากจุดเดิมที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก 800 เมตร ซึ่งในส่วนนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จะได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสำรวจพร้อมจัดทำโครงการก่อสร้างฯ เพื่อนำเสนอบรรจุเข้าในแผนพัฒนาจังหวัดในปีถัดไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 257

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738