ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 สิงหาคม 2562 / 14:24:01  
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “อ่างเก็บน้ำห้วยลอย”
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “อ่างเก็บน้ำห้วยลอย”
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ออกเยี่ยมชุมชนลงพื้นที่ติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การก่อสร้างอ่างกักเก็บน้ำห้วยลอย เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำใช้ ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวบ้านในชุมชนเขตท้องที่อำเภอวังเหนือ

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง, นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่หัวงานบริเวณสถานที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการ “อ่างเก็บน้ำห้วยลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ซึ่งทางจังหวัดลำปาง โดยโครงการชลประทานลำปาง ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างกักเก็บน้ำขึ้น ตรงจุดพิกัด 47 QNB 755-046 ในเขตบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยลอย หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ โดยเพื่อจะให้เป็นโครงการช่วยเหลือราษฎรในเขตท้องที่ ที่ต้องประสบกับปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้ ทั้งเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจะติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างฯ รวมทั้งเพื่อจะพบปะกับกลุ่มตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตพื้นที่โครงการฯ เพื่อร่วมรับฟังถึงปัญหาความเดือดร้อนที่ชาวบ้านอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน ซึ่งจะได้นำข้อมูลไปใช้สำหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่
โดยการติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง “อ่างเก็บน้ำห้วยลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ได้กล่าวให้ข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินงานในขณะนี้ว่า โครงการ “อ่างเก็บน้ำห้วยลอย” ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นนี้ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการก่อสร้างกว่า 31 ล้านบาท จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ซึ่งได้ก่อสร้างขึ้นเป็นลักษณะเขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type) มีแกนกลางเป็นดินเหนียว ขนาดสันเขื่อนกว้าง 8 เมตร ยาว 171 เมตร สูง 20 เมตร มีอาคารควบคุมระดับน้ำล้นพร้อมระบบส่งน้ำด้วยท่อ เพื่อจะได้จัดส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในเขตพื้นที่ โดยปัจจุบันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 98 เหลือเพียงการเก็บรายละเอียดเพียงบางส่วน ซึ่งขณะนี้ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำได้เริ่มทำการกักเก็บน้ำไว้แล้ว โดยมีระดับน้ำภายในอ่างอยู่ที่ประมาณ 175,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างทั้งหมด และคาดว่าการก่อสร้างจะดำเนินการได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนสิงหาคม 2562 นี้ โดยเมื่อหากการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มีการกักเก็บน้ำจนเต็มความจุอ่าง ก็จะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 501,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถที่จะส่งน้ำช่วยเหลือสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรได้มากกว่า 1,200 ไร่ในฤดูฝน และ 280 ไร่ในช่วงหน้าแล้ง ครอบคลุมชุมชนพื้นที่กว่า 4 หมู่บ้าน โดยมีชาวบ้านในชุมชนเกือบ 900 ครัวเรือน ที่จะได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำห้วยลอย มีน้ำใช้ทั้งเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้สำหรับ “อ่างเก็บน้ำห้วยลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” แห่งนี้ ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ได้เคยร่วมกันยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2555 และเพิ่งจะได้รับการอนุมัติ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการ “อ่างเก็บน้ำห้วยลอย” ไว้ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งการได้รับพระราชทานโครงการในครั้งนี้ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ต่างรู้สึกซาบซึ้ง ปลาบปลื้มดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยคาดหวังว่าในอนาคตจะได้ใช้พื้นที่ “อ่างเก็บน้ำห้วยลอย” แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์ เป็นทั้งแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับชุมชน พร้อมทั้งจะเป็นสถานที่ที่จะช่วยส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่จะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านเกษตรกรในตำบลวังทอง ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738