ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 สิงหาคม 2562 / 20:50:08  
จ.ลำปาง เปิดโต๊ะบูรณาการ ซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันโรค “อหิวาต์แอฟริกาสุกร”
จ.ลำปาง เปิดโต๊ะบูรณาการ ซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกันโรค “อหิวาต์แอฟริกาสุกร”
พนักงาน เจ้าหน้าที่ จากหลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง ร่วมกันฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวังป้องกัน เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปิดพื้นที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาสุกรในบริเวณเขตพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกันนำบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง นั่งโต๊ะรวมกลุ่มระดมความคิด ฝึกซ้อมแผนบูรณาการระดับจังหวัดเตรียมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) โดยได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการขึ้น ณ ที่อาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมฝึกซ้อมแผน โดยมีหัวหน้าส่วนงาน พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยสนับสนุน ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการเกี่ยวกับสุกรในพื้นที่จากทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 170 คน เข้าร่วมประชุมทำกิจกรรมปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด “อหิวาต์แอฟริกาสุกร”
ตามที่ได้มีรายงานสถานการณ์ เกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร ในบริเวณเขตประเทศเพื่อนบ้านติดชายแดนประเทศไทย ซึ่งโรคระบาดดังกล่าวสามารถที่จะแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวาง โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย หรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค รวมไปถึงซากของสัตว์ที่ตายด้วยโรคระบาดดังกล่าวไปยังพื้นที่ต่างๆ และแม้ว่าโรคอหิวาต์แอฟริกา จะเป็นโรคระบาดที่เกิดในสุกรไม่ใช่โรคระบาดระหว่างสัตว์กับมนุษย์ แต่ถือได้ว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก เพราะหากมีการแพร่ระบาดขึ้นแล้ว การจะกำจัดให้หมดสิ้นไปย่อมเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเชื้อไวรัสมีความทนทานทำลายได้ยาก ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรค ยิ่งกว่านั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร ยังสามารถระบาดได้รุนแรงและรวดเร็วทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจากการประเมินมูลค่าความเสียหายหากมีการแพร่ระบาดของโรคนี้ในประเทศไทย จะมีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 125,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมความเสียหายทางสังคมที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงสุกร และความมั่นคงทางด้านอาหารของประชาชน
ดังนั้น เพื่อเป็นการวางแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ที่อาจเข้ามาสู่ยังประเทศไทยผ่านตามแนวเขตชายแดน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดลำปาง ในการที่จะรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาสุกร ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในเขตพื้นที่และอาจมีความรุนแรงจนเกินขีดความสามารถที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะระงับเหตุได้ จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาสาธารณภัย โดยการซักซ้อมแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินครั้งนี้ เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการบนโต๊ะ โดยทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้จัดส่งทีมวิทยากรมาร่วมดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดโรคระบาด โดยในการฝึกปฏิบัติได้สมมุติไห้เกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา มีสุกรล้มตายเฉียบพลันเป็นจำนวนมากในเขตจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดลำปาง และมีแนวโน้มที่สถานการณ์โรคระบาดจะรุนแรงขยายวงกว้าง จึงทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ตลอดจนได้สมมุติให้เกิดเหตุการณ์โรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาสุกรขึ้น ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จนต้องประกาศให้เป็นเขตโรคระบาด ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดของโรค โดยการซักซ้อมได้กำหนดให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน ได้มีการจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบขั้นตอน ซึ่งการจัดทำแผนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการร่วมกันในการจัดทำแผน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการป้องกันตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาสุกรขึ้นในเขตพื้นที่ โดยเพื่อให้การปฏิบัติงานมีขั้นตอนที่ชัดเจน ทั้งการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานหลัก กับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้การปฏิบัติงานการป้องกันโรคระบาดของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีระบบสอดคล้องกัน สามารถที่จะนำไปใช้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเกิดประสิทธิผล อีกทั้งเพื่อเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในระยะก่อนเกิดการระบาด, ขณะเกิดการระบาด และภายหลังที่การระบาดของโรคได้ผ่านพ้นไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างทันท่วงที ในกรณีเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร ขึ้นจริง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 195

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738