ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 17:34:14  
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จัดกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2562” ขับเคลื่อนการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จัดกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2562” ขับเคลื่อนการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จัดกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2562” ขับเคลื่อนการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) ที่ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดๆ สยามบรมราชกุมารี ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ ประจำปี 2562” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนรู้และพัฒนานิสิตในศตวรรษที่ 21 โดยมีพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 700 รูป/คน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิต ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะทางวิชาการแก่นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ได้แสดงศักยภาพของตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยการแข่งขันเขียนเรียงความ เรื่อง "สังคมไทยในอุดมคติ" , การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ เรื่อง "เยาวชนไทยกับการพัฒนาประเทศ" , การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ , การแข่งขันทักษะภาษาล้านนา , การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “บุคคลสำคัญของโลก ผู้สร้างแรงบัลดาลใจ” และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเรียนรู้และการปรับตัว ในสังคมดิจิทัล” โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นวิทยากร และพิธีมอบโล่รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 229

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738