ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2562 / 16:49:31  
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินงานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินงานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินงานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

          วันนี้ (13 ส.ค. 62) ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงการดำเนินงานเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
          จากมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้กำหนดให้ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ใน 10 พื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น ระยอง และฉะเชิงเทรา สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้พื้นที่ ถนนนิมมานเหมินทร์ (Smart Nimman) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Smart City) เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ
          โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Forum) เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่การเป็น Smart City เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City Project เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 รวมทั้งจัดการประชุมเสนอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การประกาศเป็นแผนแม่บทของการพัฒนาเมือง ท้องที่ ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
          ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะจัดให้มีการประกาศแผนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Smart City Strategy Plan) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วม ในกรอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 4 ด้าน คือ ชุมชนอัจฉริยะ (Smart living), พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy), คมนาคมอัจฉริยะ (Smart Mobility) และ สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม จะดำเนินโครงการแม่ข่า แม่คาว สะอาดใส โดยจะจัดการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดอัจฉริยะในแต่ละจุด และเก็บข้อมูลในระบบอัตโนมัติ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสังเคราะห์ หาแหล่งการปล่อยน้ำเสีย แล้วลดปริมาณน้ำเสียโดยการปล่อยน้ำดีไล่น้ำเสียอัตโนมัติ รวมถึงการนำข้อมูลที่ได้ใช้วางแผนจุดบำบัดและจัดการน้ำเสียในอนาคต นอกจากนี้ยังจะมีการติดตั้งจุดตรวจวัดปริมาณน้ำ และเครื่องแจ้งเตือนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำแม่คาว แม่ข่า อีกด้วย


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / นันธิกา กิจปาโล
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 256

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738