ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2562 / 15:55:07  
ผอ.สปข.3 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และตรวจประเมิน สวท.ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 ของ สวท.ลำปาง
ผอ.สปข.3 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และตรวจประเมิน สวท.ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 ของ สวท.ลำปาง
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 และทำการตรวจประเมิน สวท.ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562

วันนี้ ( 13 สิงหาคม 2562 ) นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ พร้อมคณะนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักประขาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ และการประกวด สวท.ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2562 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง โดยมีนางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง นำเสนอผลการดำเนินงานของสถานีฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 อาทิ การใช้สื่อเป็นเครื่องในการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาล ได้ผลอย่างจริงจัง คุ้มค่า เป็นรูปธรรม การมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการดำเนินการของหน่วยงาน การสร้าง การใช้ การพัฒนา และรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม การบริหารจัดการในหน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรม หรือผลงานการสร้างภาพลักษณ์องค์กร พร้อมบุคลากรฝ่ายข่าวและรายการ และฝ่ายช่างเทคนิค ร่วมให้ข้อมูลและสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานด้านต่างๆ
ทั้งนี้ปัจจุบันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง ออกอากาศแบ่งเป็น 2 ระบบประกอบด้วย คลื่นวิทยุ FM 97 MHz และ AM 1134 KHz และยังมีช่องทางการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งทางเว็บไซต์ lampang.prdnorth.in.th แฟนเพจเฟสบุ๊ค ข่าว สวท.ลำปาง แฟนเพจ สวท.ลำปาง FM 97 MHz กรมประชาสัมพันธ์ และแฟนเพจ FM97LIVE นอกจากนี้ยังมีกลุ่มไลน์ในเครือข่าย ของ สวท.ลำปาง ที่ใช้ในการขยายผลสร้างการรับรู้ข่าวสารที่กว้างขวางขึ้นและรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 256

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738