ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 สิงหาคม 2562 / 14:32:53  
ตลอด 20 ปี กฟผ.แม่เมาะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 20 ล้านตัว เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์น้ำ และส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน
ตลอด 20 ปี กฟผ.แม่เมาะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 20 ล้านตัว เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์น้ำ และส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน
ตลอด 20 ปีทีผ่านมา กฟผ.แม่เมาะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำไปแล้วกว่า 20 ล้านตัว เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์น้ำให้เกิดความสมดุล อีกทั้งยังการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงของชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ หรือ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่อ่างเก็บน้ำแม่จาง อ่างเก็บน้ำแม่ขาม และอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ อ่างห้วยคิงตอนบน อ่างห้วยคิงตอนล่าง และฝายท่าสี ซึ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือ CSR ที่ กฟผ.แม่เมาะ ทำควบคู่กันมา เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งขณะนี้รวมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 20,540,500 ตัว เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลของประชากรสัตว์น้ำ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ มีรายได้จากอาชีพทำการประมง โดยอ่างเก็บน้ำที่ได้กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญขนาดใหญ่ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตและระบายความร้อนของการผลิตกระแสไฟฟ้า
ซึ่งที่ผ่านมาในแผนกตรวจสอบเขื่อน และอ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดหา และลำเลียงพันธุ์สัตว์น้ำ ปล่อยสู่อ่างเก็บน้ำดังกล่าว จากศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ ให้ดำเนินการผลิต และอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน ขนาดความยาว 5-7 เซนติเมตร เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการรอดตาย นอกจากนี้ในทุกๆ 5 ปี จะมีการตรวจสอบสภาวะการประมง เพื่อประเมินผล และอัพเดทข้อมูล ในการปรับแผนการปล่อย ทั้งชนิดและปริมาณ ให้เหมาะสมกับสภาพนิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ นอกจากนี้การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำยังเป็นอีกวิธีหนึ่งในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งน้ำที่ดีและมีคุณภาพนั้น สัตว์น้ำจะสามารถอาศัยและเจริญเติบโตอยู่ได้ ถือเป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงคุณภาพน้ำได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 384

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738