ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2562 / 15:52:25  
กรมราชทัณฑ์เดินหน้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และลูกเสือวิวัฒน์เพื่อพลังแผ่นดิน ปี 2562
กรมราชทัณฑ์เดินหน้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และลูกเสือวิวัฒน์เพื่อพลังแผ่นดิน ปี 2562
กรมราชทัณฑ์เดินหน้าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และลูกเสือวิวัฒน์เพื่อพลังแผ่นดิน ปี 2562 มุ่งแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบ พร้อมคืนคนดีสู่สังคม

วันนี้ (11 ก.ค. 62) เวลา 10.30 น. นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) และหลักสูตรบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังเสพยาเสพติดรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ด้วยกระบวนการลูกเสือ (ลูกเสือวิวัฒน์เพื่อพลังแผ่นดิน) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางสุนันทา คงพากเพียร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

นางสุนันทา คงพากเพียร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง เปิดเผยว่า ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ได้รับมอบหมายจากกรมราชทัณฑ์ ให้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดรูปแบบชุมชนบำบัด จำนวน 1 รุ่น รวม 151 คน ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) รุ่นที่ 2 จำนวน 300 คน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2562 และหลักสูตรบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังเสพยาเสพติดรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ด้วยกระบวนการลูกเสือ (ลูกเสือวิวัฒน์เพื่อพลังแผ่นดิน) รุ่นที่ 2 จำนวน 254 คน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 13 กันยายน 2562 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ต้องราชทัณฑ์มีความพร้อมและสามารถปรับตัวได้ในชุมชน ไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่เป็นภาระแก่สังคม ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 สำนักงานลูกเสือจังหวัดลำปาง สโมสรลูกเสือนครลำปาง วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง โรงพยาบาลห้างฉัตร และมูลนิธิโอโซน เป็นต้น


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 814

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738