ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มิถุนายน 2562 / 11:12:26  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการติดตั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 - 9 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการติดตั้งโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 - 9 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เพื่อรักษาระดับกำลังผลิต ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคเหนือ รวมถึงรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศไทยโดยกระบวนการศึกษาทั้งหมดจะเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า ถ่านหิน ที่มีขนาดกำลังผลิตตั้งแต่ 100 เมกะวัตต์ขึ้นไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการได้แก่ ตำบลแม่เมาะ ตำบลสบป้าด ตำบลนาสัก ตำบลบ้านดง และตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง รวมไปถึงผู้ที่สนใจในโครงการฯ เข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 13กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อโครงการ โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทางได้แก่ 1. ไปรษณีย์ : โดยส่งแบบตอบรับมาที่บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด152 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 2. ติดต่อผู้ประสานงาน :นางสาววีณิฐฐา วรเกียรติธนากร และ นางสาวรัตติยา งามประดิษฐ์หมายเลข โทรศัพท์ 0-2509-9000 กด 2322 และ 2315โทรศัพท์มือถือ 061-564-4480 หมายเลขโทรสาร : 0-2509-9047 อีเมล์ : weenittha_w@team.co.th และ rattiya_n@team.co.th 3. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าได้ที่ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี (ตำบลบ้านดง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ (ตำบลนาสัก) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแช่ (ตำบลจางเหนือ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ตำบลจางเหนือ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบป้าด (ตำบลสบป้าด) เทศบาลตำบลแม่เมาะ อบต.สบป้าด อบต.นาสัก อบต.บ้านดง และ อบต.จางเหนือ และที่ทำ การกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 44 หมู่บ้าน ในอำเภอแม่เมาะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวโดย : เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย 0987483816
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 240

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738