ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มิถุนายน 2562 / 07:18:08  
ผวจ.ลำปาง อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ขึ้นสรงองค์พระธาตุเจดีย์ซาวหลัง และพระพุทธรูปแสนแซ่ทองคำ สิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองลำปาง
ผวจ.ลำปาง อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ขึ้นสรงองค์พระธาตุเจดีย์ซาวหลัง และพระพุทธรูปแสนแซ่ทองคำ สิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองลำปาง
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าประกอบพิธีทางศาสนา ในงานประเพณี 9 เป็ง เพื่อนำขึ้นสรงน้ำองค์พระธาตุเจดีย์ซาวและสรงน้ำพระพุทธรูปแสนแซ่ทองคำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง ณ ที่พระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีพระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ร่วมพิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถา โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และคณะศรัทธาประชาชน เข้าร่วมพิธีสรงน้ำฯ จำนวนมาก

สำหรับการจัดงานดังกล่าว จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระเจดีย์ซาวหลังจังหวัดลำปาง จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวลำปางได้ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนเพื่อต้องการให้การจัดงานเป็นสื่อกลางให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสงบสุขให้เกิดกับสังคมในพื้นที่
โดยการประกอบพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีแสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมได้ร่วมกับประชาชนประกอบพิธีทำบุญทักษิณานุประทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้งอุทิศถวายแด่บูรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตลอดจนได้นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยประชาชนผู้ร่วมพิธี ทำการสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ซาว และองค์พระพุทธรูปแสนแซ่ทองคำ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และได้ร่วมกันถวายผ้าเหลือง 20 ผืน สำหรับใช้ร่วมประกอบพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ซึ่งจะมีการนำผ้าเหลืองทั้งหมดขึ้นห่มโอบล้อมรอบองค์พระธาตุเจดีย์ที่มีด้วยกันทั้งหมด 20 หลัง เพื่อร่วมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป
ทั้งนี้ สำหรับประเพณีสรงน้ำองค์พระธาตุเจดีย์ซาว และสรงน้ำพระพุทธรูปแสนแซ่ทองคำ คณะสงฆ์วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ได้จัดให้มีงานประเพณีขึ้นเป็นประทุกปี ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ที่ได้สืบสานต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจวบจนถึงปัจจุบัน โดยมีความเชื่อตามประเพณีว่า เพื่อเป็นการสักการะพระธาตุเจดีย์ทั้ง 20 หลัง ซึ่งถือเป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่ และนับเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางและชาวพุทธทั่วไป ตลอดจนเพื่อสักการะพระบรมอัฐิธาตุ ดังนั้นการสรงน้ำพระธาตุ จึงเปรียบเสมือนการได้สรงน้ำพระพุทธเจ้า หรือพระอรหันต์ทั้งหลายด้วย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 350

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738