ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 พฤษภาคม 2562 / 13:24:20  
ปศุสัตว์ลำปาง ขับเคลื่อนวาระ "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข :ลำปาง นครปศุสัตว์"
ปศุสัตว์ลำปาง ขับเคลื่อนวาระ
ปศุสัตว์ลำปาง ขับเคลื่อนวาระ"ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข : ลำปาง นครปศุสัตว์" ที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายสัตวแพทย์ ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้างฉัตร ออกตรวจสุขภาพระบบสืบพันธุ์โคนมพร้อมจัดระบบผสมเทียมโดยการเหนี่ยวนำการเป็นสัด ให้กับโคนมของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำนวน ๑๗ ตัว ๓ ราย โดยกำหนดวันผสมเทียมในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
สืบเนื่องจาก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกให้บริการด้านการเกษตรแก่ เกษตรกร 77 จังหวัดทั่วประเทศ ภายในวันที่ 10-31 พฤษภาคม 2562 ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่ง โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการเกษตร และแก้ไขปัญหา ที่เกษตรกรเจอในการทำการเกษตร ทั้งยังมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปัญหาที่เกษตรกรพบจะได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องและสัมฤทธิ์ผล โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 17 ปี เริ่มต้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2545 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชานุญาต จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย โดยทรงรับโครงการดังกล่าว ไว้ในพระราชา นุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการด้วย
สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในรอบเดือนพฤษภาคมนี้พิเศษกว่าที่ผ่านมา เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่ พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวกับด้านการเกษตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ
การให้บริการของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีทั้งหมด 11 ด้าน คือ 1.คลินิกดิน 2.คลินิกพืช 3.คลินิกปศุสัตว์ 4.คลินิกประมง 5.คลินิกชลประธาน 6.คลินิกสหกรณ์ 7.คลินิกบัญชี 8.คลินิกกฎหมาย 9.คลินิกข้าว 10.คลินิกหม่อนไหน 11.คลินิกอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การฝึกอาชีพด้านการเกษตร การนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการเกษตรของจังหวัด เป็นต้น

ข่าวโดย : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 335

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738