ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 พฤษภาคม 2562 / 13:30:02  
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพ และสถานการณ์ภัยแล้ง
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพ และสถานการณ์ภัยแล้ง
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่ต่อเนื่องออกเยี่ยมเกษตรกรรากหญ้า กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง อำเภอเกาะคา นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และติดตามดูสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกร

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมทีมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนชุมชน 2 หมู่บ้าน ในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา ทั้งชุมชุนบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 6 และชุมชนบ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลใหม่พัฒนา เพื่อทำการตรวจติดตามดูสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง รวมทั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการของชุมชน ตามนโยบายสำคัญของรัฐ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก “ไทยนิยม ยั่งยืน” และเดินหน้าขับเคลื่อนสานต่องานกิจกรรมตามวาระจังหวัด ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อจะเยี่ยมชมดูผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาอาชีพและต่อยอดสู่ความยั่งยืนของกลุ่มพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ หลังจากที่ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินงานต่อยอดอาชีพทำการประมง “เลี้ยงปลากระชังในบ่อดิน”
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ทำการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการของเกษตรกร 2 ราย คือ นายประหยัด สิงห์ชัย เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในบ่อดิน ชุมชนบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 6 และนายสุกัลย์ ตันอ้าย เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในบ่อดินและปลูกลำไย ชุมชนบ้านทุ่งขามใต้ หมู่ที่ 9 โดยได้พบว่าเกษตรกรทั้ง 2 ราย ได้มีการดำเนินงานโครงการอาชีพเลี้ยงปลากระชังในบ่อดินมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือนเศษ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นมา และได้เริ่มเห็นผลความสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยปลาที่เกษตรกรนำมาเลี้ยงได้มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ได้ทราบจากเกษตรกรว่า โครงการส่งเสริมอาชีพดังกล่าวเป็นโครงการที่ทางชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยทางหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์มามอบให้ ประกอบไปด้วย กระชัง พันธุ์ปลานิล และอาหาร เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนในการประกอบอาชีพ “เลี้ยงปลากระชังในบ่อดิน” โดยชุมชุนทั้ง 2 แห่ง มีสมาชิกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเลี้ยงปลา รวมประมาณ 7 ราย 7 กระชัง กระจายอยู่ในพื้นที่ตามจุดต่างๆ ซึ่งขณะนี้ปลาที่สมาชิกเกษตรกรเลี้ยงทุกกระชังกำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโต และคาดว่าจะสามารถนำออกจากกระชัง ทำการจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ในอีกประมาณ 2 เดือนข้างหน้า โดยเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายปลาก็จะได้มีการนำมาบริหารจัดการเป็นทุนหมุนเวียนให้เกิดความยั่งยืน ให้สมาชิกได้นำไปลงทุนทำอาชีพสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องต่อไป
อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ได้พบว่าในช่วงระยะนี้ จังหวัดลำปางมีอุณหภูมิในพื้นที่ค่อนข้างสูง สภาพอากาศอยู่ในขั้นร้อนถึงร้อนจัด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ถือโอกาสเยี่ยมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งรวมถึงผลกระทบที่เกษตรกรอาจได้รับ ซึ่งพบว่าจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดอยู่ในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรที่เกษตรกรได้ปลูกไว้ โดยนายสุกัลย์ฯ ได้นำดูสวนลำไยที่ตนเองปลูกไว้บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ ซึ่งแม้ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ แต่ก็ทำให้ต้นลำไยเกือบทั้งหมดภายในสวนมีแต่ใบอ่อนไม่ยอมติดช่อดอกออกผล ซึ่งก็จะไม่มีผลผลิตนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ในปีนี้ สำหรับในส่วนของปลากระชัง ที่เกษตรกรเลี้ยงอยู่ในบ่อดิน นายประหยัดฯ ได้กล่าวว่า ขณะนี้บ่อเลี้ยงปลาทุกบ่อ ยังไม่ได้รับผลกระทบรุนแรงเนื่องจากในพื้นที่ยังมีน้ำเพียงพอที่จะช่วยไหลเวียนไม่ให้เกิดการเน่าเสีย เพียงแต่ต้องหมั่นคอยดูแลสังเกตปลาในกระชังอย่างใกล้ชิด หากมีลักษณะอาการลอยคอ ต้องทำการหมุนปั่นน้ำเพื่อช่วยเติมออกซิเจนให้กับปลาที่เลี้ยงอยู่ภายในบ่อด้วย โดยเฉพาะในช่วงกลางวันที่อากาศร้อนจัด

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 191

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738