ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2562 / 09:58:05  
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง จัด"ครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสาร ด้านพลังงาน
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง จัด"ครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสาร ด้านพลังงาน
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง จัด"ครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน เพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน

เมื่อวานนี้ (13 มีนาคม 2562) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อศึกษา วิเคราะห์และวางแผนกำหนดกระบวนการสร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อพลังงานในพื้นที่เสี่ยง เพื่อเสริมสร้างความรู้วความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อพลังงานในพื้นที่เสี่ยง เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นนักสื่อสารพลังงาน และ เพื่อสร้างการยอมรับและให้ความไว้วางใจต่อนโยบายการพัฒนาพลังงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยมีคณะทำงานฯ จาก 23 หน่วยงานในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ
กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงาน เพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ 5 จังหวัด และในปีงบประมาณ 2562 ได้ขยายโครงการฯ เพิ่มอีก 3 จังหวัด ในจังหวัดลำปาง ยโสธร และ ภูเก็ต กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน กลุ่มเยาวชนนอกโรงเรียน กลุ่มผู้นำ/แกนนำ กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มหน่วยงานราชการ องค์กรในจังหวัด และ กลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักสื่อสารพลังงาน ด้านการสื่อสารนโยบายพลังงานในระดับชุมชน โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานในชุมชนพื้นที่อ่อนไหว สถานศึกษา ชุมชน และส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
ในพื้นที่จังหวัดลำปาง สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการฯ ร่วมกับ กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่าน กระทรวงพลังงาน และ ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เลือกดำเนินการในพื้นที่ ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีประเด็นความอ่อนไหวปัญหาโรงไฟฟ้าถ่านหินตั้งแต่ ปี 2535 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ โรงไฟฟ้า
การดำเนินโครงการฯ เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2562 โดยที่ปรึกษาโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร จะลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาชุมชนฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ออกแบบกิจกรรม กำหนดหลักสูตรการอบรมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 กลุ่ม ดำเนินการจัดกิจกรรม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอกระทรวงพลังงานต่อไป

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738