ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2562 / 13:31:57  
ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง จัดโครงการ "รวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562"
ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง จัดโครงการ "รวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562"
ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง จัดโครงการ "รวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562" เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ

วันนี้ (13 มี.ค. 62) เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง โดยมีองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ อาสาสมัคร และองค์การสาธารณกุศลในเขตพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมจำนวน 350 คน

ภายในงานมีการเสวนา การสาธิต การให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการกู้ชีพกู้ภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย และการฝึกปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณภัยต่าง ๆ โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้ง 4 จังหวัด นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม “โครงการรวมพลคนกู้ภัย ปี 2562” ขึ้น โดยน้อมนำหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ประกอบกับนโยบายรัฐบาลในการสานพลังจิตอาสากู้ภัย กู้ชีพ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ และองค์การสาธารณกุศล มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สามารถนำไปวางแผนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการ ประสานความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนส่งผลต่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาพรวมของประเทศ


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 323

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738