ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 17:17:47  
จังหวัดแพร่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

นางสาวบงกช สัจจานิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ในอันดับระดับที่ 2 (Tier 2) คือ ประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายสหรัฐฯ แต่มีความพยายามปรับปรุงแก้ไข ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกและใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้า รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรการ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ดังนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ ด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ และด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจัดทำแผนงาน โครงการ วิเคราะห์สถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่ และสามารถเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้

สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแพร่, ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่, อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 80 คน

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 210

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738