ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2562 / 17:05:20  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.พะเยา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.พะเยา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดพะเยา

วันที่ 11 ก.พ.62 เวลาประมาณ 09.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประธานกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ระดับชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และคณะกรรมการดำเนินงานองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เข้าพลับพลาพิธี รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายหนังสือที่ระลึกและสูจิบัตรการประชุมวิชาการ ระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40 จากนั้น ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการฯ เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
พลเอก สุรเชษฐ์ ไชยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดงาน และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เบิกนายสุเทพ ขิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา กราบบังคมทูลเบิกตัวบุคคลต่างๆ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร โล่ ของที่ระลึก แก่ผู้บริหารสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดีเด่น ศิษย์เก่า องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ดีเด่น และผู้แทนองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก จำนวน 25 ราย ผู้ทำคุณประโยชน์องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ และผู้มีจิตศรัทธา เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 130 ราย
ต่อจากนั้น ทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40
สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก อกท. มีโอกาสฝึกฝนทักษะวิชาชีพให้เกิดความชำนาญ เพื่อเข้าแข่งขันระดับภาค และระดับชาติ , เพื่อแสดงตัวอย่างทักษะวิชาชีพต่าง ๆ จากผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น , เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เคยได้รับรางวัล และเป็นแบบอย่างในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาค และ เพื่อฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ให้มีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนวิชาชีพเกษตร
ในการนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ รับฟังการถวายรายงานผลงานทางวิชาการ
ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายรถโดยสาร 40 ที่นั่ง เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
ต่อจากนั้น ทรงปลูกต้นสารภีจำนวน 1 ต้น ทรงเปิดอาคารศูนย์เทคโนโลยีอาหารปลอดภัย ทอดพระเนตรนิทรรศการ และกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และทรงเปิดแพรคลุมป้ายอ่างเก็บน้ำ โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและกรมพัฒนาที่ดิน
ได้เวลาอันสมควร เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนจะเสด็จฯ ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จกลับ.


ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 224

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738