ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กุมภาพันธ์ 2562 / 11:19:43  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานเวทีนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัดและภูมิภาค สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2562) นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานเวทีนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัดและภูมิภาค สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดำเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองด้วยระบบการวิจัย และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุมชนด้วยการวิจัย และสามารถนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนได้อย่างกว้างขวางอันสอดคล้องกับแนวทางการทำงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับชุมชนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ พื้นที่โครงการโดดเด่นและอาจารย์นักวิจัยทั้ง 6 โครงการ การแสดงผลผลิต/นวัตกรรม จากโครงการวิจัยฯ เวทีเสวนา “จากนวัตกรรมโครงการวิจัยฯไปสู่การประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น” และเวทีเสวนา ผลการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ อปท.เครือข่ายและจังหวัด

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 221

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738