ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กุมภาพันธ์ 2562 / 07:53:23  
หน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดหน่วยเคลื่อนที่ ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอเกาะคา
หน่วยงานทุกภาคส่วนใน จ.ลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดหน่วยเคลื่อนที่ ออกให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่อำเภอเกาะคา
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกัน จัดกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" รวมพลังหน่วยงานนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการช่วยเหลือแก่ประชาชน ที่วัดบ้านโป่งร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมได้ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ในเขตท้องที่ทั้ง 9 ชุมชน/หมู่บ้านของตำบลใหม่พัฒนา โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตท้องที่ตำบลเวียงตาล รวมถึงจากพื้นที่ตำบลใกล้เคียง จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ทางจังหวัดลำปาง ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสื่อกลางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และสนองตอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนภารกิจตามแนวทาง Road Map ของรัฐบาล โดยมีหลายหน่วยงานจากทุกภาคส่วน ได้ร่วมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการในเชิงรุก ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ได้ลงพื้นที่ร่วมรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นไปได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนค่านิยม และแนวคิดของประชาชน ให้เอื้อต่อการพัฒนาสังคมในชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันเพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานจากส่วนราชการประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง และหน่วยงานในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา รวมกว่า 60 หน่วยงาน ได้ร่วมกันนำงานบริการด้านต่างๆ ที่ประชาชนชื่นชอบมาออกบูธเปิดให้บริการถึงที่ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต การให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจร่างกาย รักษาโรค แจกยาเวชภัณฑ์ฟรี รวมถึงการให้บริการตรวจวัด-แจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ การอบรมด้านวิชาชีพ การให้บริการวิชาการด้านการเกษตรทุกสาขาแนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ ให้ประชาชนและเกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งในเรื่องหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพืช ปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาที่ดิน และการเกษตรอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อจะให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เกิดการตื่นตัว พร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้พัฒนาปรับปรุงเทคนิควิธีการทำการเกษตรในไร่นาเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ อันจะทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพ ตลอดจนทางหน่วยงานภาครัฐยังได้มีการนำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค มอบช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ มอบสิ่งของช่วยเหลือดังกล่าว ประกอบด้วย มอบถุงยังชีพ 100 ชุด ให้แก่ผู้ยากไร้, มอบรถจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา ตามโครงการ “จักรยานส่งน้องไปโรงเรียน” จำนวน 15 คัน และมอบพันธุ์ปลาให้กับชุมชน/หมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 148

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738