ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กุมภาพันธ์ 2562 / 18:16:10  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เตรียมจัดเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองด้วยระบบการวิจัย และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุมชนด้วยการวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองด้วยระบบการวิจัย และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุมชนด้วยการวิจัย และสามารถนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนได้อย่างกว้างขวางอันสอดคล้องกับแนวทางการทำงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับชุมชนท้องถิ่น
ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงกำหนดจัดเวที “การนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” จำนวนกว่า 90 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 42 แห่ง ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ พื้นที่โครงการโดดเด่นและอาจารย์นักวิจัยทั้ง 6 โครงการ การแสดงผลผลิต/นวัตกรรม จากโครงการวิจัยฯ เวทีเสวนา “จากนวัตกรรมโครงการวิจัยฯไปสู่การประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น” และเวทีเสวนา ผลการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับ อปท.เครือข่ายและจังหวัด
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 182

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738