ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กุมภาพันธ์ 2562 / 14:49:14  
จังหวัดลำปาง จัดประชุมมอบนโยบายแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 13 อำเภอ
จังหวัดลำปาง จัดประชุมมอบนโยบายแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 13 อำเภอ
นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ประชุมมอบนโยบายการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแก่นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 13 อำเภอ ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง และ ศูนย์รวบรวมข้อมูลสั่งการ (War Room) ระดับอำเภอ ในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามข้อราชการเกี่ยวกับมาตรการคุมเข้มแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง หรือ 60 วันห้ามเผา ซึ่งทางจังหวัดลำปางได้กำหนดช่วงระยะเวลาคุมเข้มในห้วงระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 10 เมษายน 2562 โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวะล้อมจังหวัดลำปาง มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง สาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ป้องกันจังหวัดลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาร่วมบรรยายชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการคุมเข้ม นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในระดับพื้นที่
สำหรับการดำเนินการตามมาตรการคุมเข้ม ในปี 2562 จังหวัดลำปางมุ่งเน้นใช้แนวทาง การทำงานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้แผนการบูรณาการ “ลำปางโมเดล” ซึ่งมีมาตรการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารจัดการ ที่จะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุรวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) เพื่อทำหน้าที่รวบรวมรายงาน วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอทุกท้องที่ เพื่อเชื่อมประสานการบริหารจัดการและสั่งการ ด้านการประชาสัมพันธ์เน้นการเชื่อมประสานกับชุมชนหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงมาตรการและแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด และจัดทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายตามสื่อต่างๆ ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง มีการจัดทำทะเบียนผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการหาของป่าหรือมีกิจกรรมในพื้นที่ป่า พร้อมจัดระเบียบตั้งชุดปฏิบัติการควบคุมดูแลการเผา ตลอดจนจัดตั้งฐานปฏิบัติการเฝ้าระวังไฟป่าประจำจุดต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งหน่วยป้องกันรักษาป่า วนอุทยาน สวนรุกขชาติ ด้านการส่งเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ได้จัดเตรียมให้การสนับสนุนส่งเสริมชุมชนในพื้นที่เสี่ยง ป้องกันและควบคุมไฟป่าด้วยการทำแนวกันไฟพร้อมทั้งมีแนวทางที่จะส่งเสริมความร่วมมือแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน และด้านกฎหมาย ที่จะมีการดำเนินการกับผู้ที่จุดไฟเผาป่าในขั้นเด็ดขาด
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางกล่าวว่า ภายใต้แผนการดำเนินการทั้งหมดที่ได้ประชุมชี้แจงในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมระดับพื้นที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง เฉพาะอย่างยิ่งในห้วงวิกฤตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ที่มักเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้สั่งการมอบหมายให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในทุกอำเภอได้มีการประสานร่วมกับคนในพื้นที่ชุมชน จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการแบบเบ็ดเสร็จทำการลงพื้นที่เข้าถึงชาวบ้านให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์รณรงค์ “ห้ามเผา” และคอยดูแลควบคุมบริหารจัดการเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้หลีกเลี่ยงการบริหารจัดการด้วยวิธีการเผา แต่ให้ใช้วิธีการฝังกลบ หรือ แปรสภาพให้เป็นเชื้อเพลิงแบบต่างๆ รวมไปถึงการนำไปจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชนนั้นๆ และขอความร่วมมือห้ามเผาจากประชาชน ในช่วง 60 วันห้ามเผา เพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง ให้เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 226

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738