ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กุมภาพันธ์ 2562 / 14:18:34  
จังหวัดลำปาง จัดโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่" ในพื้นที่อำเภอเกาะคา
จังหวัดลำปาง จัดโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่" ในพื้นที่อำเภอเกาะคา
จังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่" ตามแผนปฏิบัติการ "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นที่ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.00 น. ที่ วัดบ้านโป่งร้อน หมู่ที่ 3 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด (นางศิรินุข สวาสดิ์ธรรม) และหัวหน้าส่วนราชการ นำทีมส่วนราชการออกให้บริการประชาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยให้ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการและเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพ, การให้บริการด้านการเกษตร, การให้บริการด้านสังคม และอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงการบริการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวนกว่า 60 หน่วยงาน ร่วมออกบูธให้บริการแก่ประชาชน
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบของอุปโภค-บริโภค แก่ประชาชน จำนวน 85 ราย โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และการมอบพันธุ์ปลา แก่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ และออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนบ้านโป่งร้อนของส่วนราชการ อาทิ ขนส่งจังหวัดลำปาง ออกบริการต่อทะเบียนและชำระภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์เคลื่อนที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ออกให้บริการความรู้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านธงฟ้าประชารัฐ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์แก่ประชาชน เป็นต้น
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ การเร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไข้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ การทำลายทรัพยากรป่าไม้ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม การสร้างโอกาสแก่ประชาชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย อุบัติภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ข่าวโดย : สุภนิดา จันทร์มูล
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 207

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738