ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กุมภาพันธ์ 2562 / 12:50:29  
จังหวัดลำปางจัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 1/2562 ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี
จังหวัดลำปางจัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 1/2562 ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี
จังหวัดลำปางจัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 1/2562 ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580)

วันนี้ (6 ก.พ.62) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเวียงละกอนชั้น4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 1/2562 ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่กำหนดวิสยทัศน์ “ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัย ลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” โดยมีเป้าหมายรวม คือ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมฯ และการบริหารจัดการ มีคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำวัง ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2562 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้า รับทราบ พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 การแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำ ร่าง แผนแม่บท 20 ปี การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูแล้งและฤดูฝน และพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562และ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เน้นย้ำเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณรายปีและปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุก 5 ปี พร้อมทั้งจะต้องพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลในทุกระดับ เพื่อปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับริบทและแนวทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดมีแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ และได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 97,994 ล้านบาท จำแนกตามมิติงบประมาณ เป็นงบ Function (งบภารกิจหน่วยงาน) จำนวน 9,704 ล้านบาท งบ Area (งบพื้นที่) จำนวน 21,624 ล้านบาท และงบ Agenda (งบที่เป็นวาระแห่งชาติ) จำนวน 66,666 ล้านบาท เป็นแผนงานบูรณาการทรัพยากรน้ำ จำนวน 62,831 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64 ของงบประมาณด้านน้ำทั้งหมด

ข่าวโดย : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 226

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738