ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2561 / 11:34:29  
สำนักงานประกันสังคมเปิดโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
สำนักงานประกันสังคมเปิดโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน
สำนักงานประกันสังคมเปิดโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน

นางสาวดวงกมล แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท เพื่อให้สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม กู้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสร้างสภาพคล่องและเพิ่มผลิตภาพแรงงานเป็นการกู้เพื่อ Refinance ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561 จนถึง 31 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด โดยมีธนาคารที่เข้าร่วม คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการ ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม กู้เงินกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ เสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการ ตลอดจนเพื่อให้ผู้ประกอบการ มีศักยภาพที่จะเพิ่มค่าจ้างให้แก่แรงงานและมีการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติของสถานประกอบการที่จะกู้ต้องเป็นสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3เดือน และต้องรักษาจำนวนผู้ประกันตนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ประกันตน ณ วันที่ได้รับสินเชื่อตลอดอายุโครงการ 3 ปี
สถานประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/เขตพื้นที่เพื่อติดต่อยื่นคำขอกู้ที่ธนาคารโดยสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 51-200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท สถานประกอบการที่มีลูกจ้างเกิน 200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 15 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีการกู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ต่อปี คงที่ 3 ปี และกรณีการกู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5 ต่อปี คงที่ 3 ปี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง ทางโทรศัพท์ 0 5426 5018-20

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 330

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738