ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2561 / 11:32:15  
จังหวัดลำปางประชุมคณะทำงานพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1 /2561
จังหวัดลำปางประชุมคณะทำงานพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1 /2561
จังหวัดลำปางประชุมคณะทำงานพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1 /2561

(6พ.ย.61) ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ครั้งที่ 1 /2561 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดลำปางและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งขยายจำนวนเกษตรอินทรีย์พื้นที่เกษตรอินทรีย์ และผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดลำปางให้มากยิ่งขึ้น มีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ และผู้ประกอบการร่วมประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเกษตรกรพร้อมเขียนแผนงานในการช่วยเหลือเกษตรกรแบบยั่นยืน โดยต้นทาง คือ เกษตรกรจะต้องมีความรู้ในเรื่องดิน เรื่องปุ๋ยในเชิงลึก กลางทาง คือ จะต้องหาแหล่งจำหน่ายและจะต้องผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาดอย่างมีมาตรฐาน ปลายทาง คือ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเชิญองค์กรต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อหารือเกี่ยวกับตลาดสินค้าที่สามารถรองรับผลผลิตที่ออกมาสินค้ามีแหล่งรับซื้อที่ชัดเจนไม่เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 209

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738