ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2561 / 10:04:22  
จ.ลำปาง ทำพิธีมอบ "บ้านพอเพียง" 200 หลัง ให้แก่ครัวเรือนผู้ยากจนมีรายได้น้อยในพื้นที่
จ.ลำปาง ทำพิธีมอบ "บ้านพอเพียง" 200 หลัง ให้แก่ครัวเรือนผู้ยากจนมีรายได้น้อยในพื้นที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) และคณะกรรมการเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2565) ร่วมกันทำพิธีส่งมอบบ้านที่อยู่อาศัยจากโครงการ "บ้านพอเพียงชนบท ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" ให้แก่ครัวเรือนประชาชนผู้ยากไร้และผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งได้มีการจัดทำพิธีส่งมอบบ้านในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ขึ้น ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง มีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการส่งมอบ

ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้มีการดำเนินการลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 29 แห่ง ในจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นพันธสัญญาร่วมกันในการที่จะดำเนินงาน โครงการ “บ้านพอเพียงชนบท” ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อจะให้การช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือ ครัวเรือนยากจนในพื้นที่ชนบท ที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่ดินและที่อยู่อาศัย บ้านเรือนมีสภาพทรุดโทรมไม่มั่นคงแข็งแรง จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมพัฒนาปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งในปี 2561 จังหวัดลำปาง ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานในพื้นที่ 29 ตำบล 10 อำเภอ 200 ครัวเรือน รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,800,000 บาท
ในการนี้จังหวัดลำปาง ได้มีการดำเนินการให้การช่วยเหลือแก่ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายในลักษณะต่างๆ อาทิเช่น ทำการปรับปรุงพื้นบ้านและทางเดินในบริเวณที่พักอาศัย ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาบ้านที่ผุพัง ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ซ่อมแซมฝาผนังบ้านที่ชำรุด เป็นต้น ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานโครงการฯ มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 และได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ครบทุกพื้นที่ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา และได้จัดทำพิธีส่งมอบบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ยากไร้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ครอบครัวผู้ยากไร้ด้อยโอกาสได้มีกำลังใจในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างเป็นปกติสุข รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อจะได้มีแรงใจในการขับเคลื่อนงาน ร่วมกันสร้างสุขสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและจังหวัดลำปางต่อไป ซึ่งในปี 2562 จังหวัดลำปาง มีเป้าหมายที่จะดำเนินงานโครงการ “บ้านพอเพียงชนบท” ช่วยเหลือครัวเรือนประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่เพิ่มเติมอีก 300 ครัวเรือน

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 165

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738