ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2561 / 15:29:41  
จังหวัดลำปางขับเคลื่อนปฏิบัติการ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"ในเชิงรุกและมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
จังหวัดลำปางขับเคลื่อนปฏิบัติการ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"ในเชิงรุกและมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
จังหวัดลำปางขับเคลื่อนปฏิบัติการ "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข"ในเชิงรุกและมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า วิธีการทำงานในการขับเคลื่อนปฏิบัติการ เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข ทั้ง12วาระ ไม่เน้นรูปแบบการตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ที่ปรึกษาที่เป็นทางการมาประชุมจำนวนหลายครั้ง มีกระบวนการขั้นตอนทำแผน แต่จะเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านที่สนใจมีองค์ความรู้ มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆมาหารือร่วมกัน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา จัดลำดับความสำคัญกำหนดเป้าหมาย แนวทาง วิธีการ แบ่งมอบภารกิจที่ต้องทำและระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
การเสนอปัญหาควบคู่กับทางออกและแนวทางพัฒนา ผู้เสนอแนวคิดจะต้องช่วยในทางปฏิบัติ และไม่มุ่งผลประโยชน์เพียงเพื่อของบประมาณไปให้หน่วยงานองค์กรพื้นที่ของตนเอง หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนแอบแฝง ท่านใดมีจิตอาสามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ยึดติด รูปแบบวิธีการเดิม และมีประสบการณ์ พร้อมจะร่วมมือทำงานเพื่อจังหวัดลำปาง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดลำปาง

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738