ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2561 / 16:07:09  
จังหวัดลำปางประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่
จังหวัดลำปางประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่
จังหวัดลำปางประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่

(9ต.ค.61)ที่ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง นายคมกริช เจริญพัฒนาสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ เพื่อประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนเข้าร่วมประชุม
จากผลการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลภาพรวมรายลุ่มน้ำต่างๆในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ข้อสรุปและจำแนกเป็นปัญหาและข้อจำกัด รวม 5 ประเด็น คือ 1.ปัญหาด้านปริมาณน้ำ โดยภาพรวมเกือบทุกกลุ่มน้ำมีปัญหาน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก น้ำแล้ง การขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ำและปริมาณน้ำไม่เพียงพอในแต่ละช่วงปี ยกเว้นลุ่มน้ำวังพบเฉพาะปัญหาน้ำแล้ง 2.ปัญหาด้านคุณภาพน้ำ เกือบทุกลุ่มน้ำจะมีสาเหตุสำคัญเกิดจากสิ่งที่ปกคลุมผิวดินถูกชะล้างและไหลลงสู่แหล่งน้ำมากกว่าระดับปกติ มีการปนเปื้อนจากสารอินทรีย์และสารเคมีที่ตกค้าง จากภาคการเกษตร 3.ปัญหาด้านองค์กรและกฎมายเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ เกือบทุกลุ่มน้ำพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการทรัพยากรน้ำอย่างสม่ำเสมอ มีระบบแจ้งเตือนภัยล่างหน้า 4.ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ส่วนใหญ่จะพบปัญหาขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการและภาคประชาชน ขาดความรู้และความเข้าใจการพัฒนาโครงการและขาดเครื่องมือในการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม 5.ปัญหาด้านประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ ระบบการบริหารงานภายในหน่วยงานและการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ในพื้นที่ของแต่ละลุ่มน้ำ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อกังวล และข้อเสนอแนะตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ อันจะทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มเจ้ารพะยาใหญ่ ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 172

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738