ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 สิงหาคม 2561 / 11:25:58  
มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง มอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน" ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 4
มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง  มอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน" ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 4
มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง มอบทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน" ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน” ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 4 ซึ่งธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยธนาคารตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ธนาคารจึงมุ่งเน้นให้การสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพเยาวชน โดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ของการดำเนินงานของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารได้ให้การสนับสนุนแก่เยาวชนต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และการมอบทุนการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนถึงการจัดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและบูรณาการในทุกภาคส่วน
ธนาคารกสิกรไทย จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเนชั่น มอบทุนการศึกษา เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 4 จำนวน 56 ทุน ที่มีผลการเรียนระดับปานกลาง คาดแคลนทุนทรัพย์ มีความมุ่งมั่นและมีใจรักบ้านเกิดโดยตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดในจังหวัดน่าน ตลอดจนถึงบ่มเพาะให้เยาวชนได้มีจิตอาสา สืบสานพัฒนาความเจริญให้บ้านเกิดตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการทำประโยชน์ให้ชุมชนจังหวัดน่านต่อไป

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 65

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738