ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 19:25:24  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมความคิด ครั้งที่ 1 (จังหวัดน่าน) โครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมความคิด ครั้งที่ 1 (จังหวัดน่าน) โครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมความคิด ครั้งที่ 1 (จังหวัดน่าน) โครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก

12 กรกฎาคม 2561 ที่ ห้องประชุมโรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมความคิด ครั้งที่ 1 (จังหวัดน่าน) โครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก โดยเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่า และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคนในพื้น จังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออก (เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน) มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนาน สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ด้านโบราณสถาน สถาปัตยกรรม ศิลปะ ประเพณี วิถีชีวิตที่หลากหลายน่าสนใจ ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออกก็ยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้อย่างเหนียวแน่น จนกลายเป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในภาคเหนือในปัจจุบัน จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (จังหวัดน่าน) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สภาพปัญหา การสำรวจความต้องการจากคนในพื้น นำไปสู่การส่งเสริมให้เป็นจุดเด่นในการพัฒนากายภาพเมืองเก่าเหล่านี้ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดดเด่น และชัดเจน อันจะทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิและยั่งยืน การประชุมในครั้งนี้จะทำให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและทำความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกัน และแนวทางการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกลุ่มล้านนาตะวันออก รวมถึงร่วมกันออกแบบร่างผังแม่บทการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อนำไปสู่การทำแบบก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 60

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738