ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 08:36:43  
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมชุมชน ติดตามงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตท้องที่ อ.เมือง
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมชุมชน ติดตามงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตท้องที่ อ.เมือง
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการออกเยี่ยมเยือนชุมชนพบปะกับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านในเขตท้องที่บ้านห้วยฮี ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ ก่อสร้างฝายน้ำล้นในลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรชุมชนบ้านห้วยฮี ซึ่งทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการดำเนินงานก่อสร้าง

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น กั้นลำน้ำลำห้วยในเขตชุมชนบ้านห้วยฮี หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านในชุมชนท้องที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความต้องการในเรื่องของน้ำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคทำการเกษตร ปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ และปลูกพืชผักตามฤดูกาล โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้นดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลต้นธงชัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวน 1,328,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นในลำห้วยฮี ขนาดสันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.5 เมตร ความกว้าง 1.5 เมตร จำนวน 9 ช่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ำ สำหรับไว้ใช้ภายในพื้นที่ทำการเกษตรของชุมชนในช่วงหน้าแล้ง รวมถึงเพื่อใช้ในการอุปโภคภายในพื้นที่ชุมชนบางส่วน โดยปัจจุบันการก่อสร้างฝายน้ำล้นของชุมชนบ้านห้วยฮี ได้มีการดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสามารถกักเก็บน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ยังพบปัญหาจากการก่อสร้างเนื่องจากฝายน้ำล้นไม่มีประตูระบายน้ำ เมื่อเกิดฝนตกมีน้ำไหลหลากในปริมาณมาก จึงทำให้น้ำในลำห้วยไหลระบายไม่ทันจนน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน
จากกรณีปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ทางเทศบาลตำบลต้นธงชัย ซึ่งเป็นหน่วยงานเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทำการจัดสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาน้ำไหลหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน อย่างไรก็ตามการดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยฮีเป็นอย่างมาก ชาวบ้านในท้องที่กว่า 314 ครัวเรือน มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคทำการเกษตรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยไร่ โดยทางตัวแทนกลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยฮี ได้ออกมากล่าวถึงความรู้สึกภายในใจ พร้อมกับชื่นชมฝากคำขอบคุณผ่านไปถึงยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณเพื่อนำมาใช้ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติม ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยฮี ยังมีความต้องการในเรื่องของการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำบริเวณเหนือลำห้วยเพิ่มเติมอีกหนึ่งจุด เพื่อให้การส่งน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรเป็นไปได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งมีความต้องการช่วยเหลือในการจัดสร้างถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตร และเรื่องการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มเติม
โอกาสนี้ เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขร่วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานฝายน้ำล้นของชุมชนบ้านห้วยฮี โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดกันเอง ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ได้ทำให้ชาวบ้านมีความสุข ทำให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในงานโครงการของรัฐ และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ของชุมชน เพื่อจะได้ช่วยกันดูแลรักษาใช้งานได้อย่างสมประโยชน์ต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 66

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738