ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 17:01:27  
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์ ในการเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรม ที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์ ในการเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรม ที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์ ในการเปิดป้ายอาคารปฏิบัติธรรม ที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์ เป็นประธานเปิดอาคารปฏิบัติธรรม ที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะพระภิกษุ สามเณร เจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชน ถวายการต้อนรับ
ทั้งนี้ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ได้ดำเนินการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม เป็นอาคารคอนกรีตตกแต่งผสมด้วยไม้ ศิลปะผสมโคโรเนียลล้านนา เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุม อบรมปฏิบัติธรรม และบำเพ็ญกุศล ในโอกาสต่างๆ พร้อมด้วยได้สร้างวิหาร 100 ปี ชาตกาล พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) 1 หลัง กุฏิรับรองคองประเสริฐ เพื่อรับรองพระเถระ จำนวน 1 หลัง อาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง กุฏิสุขุม-ปราณี อัศเวศน์ จำนวน 1 หลัง กุฏิ 50 ปี สมเด็จพระธีรญาณมุนี จำนวน 1 หลัง เพื่อเป็นที่พังสงฆ์ อาคารห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 1 หลัง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระน้ำโบราณ โดยได้รับบริจาคจาก ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้รับวิสุงคามสีมา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2516 ปัจจุบันมี พระภิกษุ สามเณร จำพรรษา จำนวน 290 รูป เป็นพระภิกษุ จำนวน 50 รูป สามเณร จำนวน 240 รูป โดยได้รับประทานพระอนุญาต จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้อัญเชิญพระนามย่อ ออป. ประดิษฐานหน้าบันอาคารปฏิบัติธรรม และประทานนามอาคารปฏิบัติธรรมนี้ว่า “อาคารปฏิบัติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพรมหาเถร)” และประทานพระอนุญาตให้จัดทำย่ามที่ระลึก พระนามย่อ ออป. ตาลปัตรที่ระลึก พระนามย่อ ออป. เพื่อถวายพระสงฆ์ในการบำเพ็ญกุศลต่อไป


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 73

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738