ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2561 / 15:06:14  
จ.ลำปาง คัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 3 คน
จ.ลำปาง คัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 3 คน
จังหวัดลำปางประชุมคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ แทนเยาวชนที่จบการศึกษา ตามระเบียบการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่

เมื่อวันที่ (6 ก.ค. 61) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชน (คนใหม่) เข้ารับทุนมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ

ในการนี้มีเยาวชนที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่ เพื่อรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ แทนเยาวชนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 คน ได้แก่
1.เด็กหญิงคทามาศ โกมินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา เกรดเฉลี่ย 3.87 สังกัด สพป.ลป. เขต 1 อำเภองาว จังหวัดลำปาง
2.เด็กหญิงพิรมล เหมขุนทด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา เกรดเฉลี่ย 3.59 สังกัด สพป.ลป. เขต 3 อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
3.เด็กชายณัฐดนัย ลืมนัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านม่วง (ยังไม่เคยรับทุน) สังกัด สพป.ลป. เขต 3 อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ มูลนิธิได้กำหนดให้คัดเลือกจากเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัด สพฐ.จากโรงเรียนใด อำเภอใดก็ได้ ยกเว้นอำเภอเมือง เพื่อกระจายทุนการศึกษาให้เยาวชนในจังหวัด ในอำเภออื่น ได้รับทุนมูลนิธิฯ อย่างทั่วถึง

สำหรับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี 2525 โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ ตามคำกราบทูลเชิญของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกผู้ประสานการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ที่มีความประพฤติดี เพื่อให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ และคุณธรรม เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ทุกอำเภอ ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ ปีละประมาณ 2,200 ทุน เป็นเงินปีละประมาณ 9 ล้านบาท ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนไปแล้ว รวมทั้งสิ้นกว่า 29,000 ทุน เป็นจำนวนเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 215 ล้านบาท

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 66

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738