ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กรกฎาคม 2561 / 15:00:02  
จ.ลำปาง ส่งเสริมชาวบ้าน ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นำการพัฒนาพื้นที่สู่งานอาชีพที่ยั่งยืน
จ.ลำปาง ส่งเสริมชาวบ้าน ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นำการพัฒนาพื้นที่สู่งานอาชีพที่ยั่งยืน
จ.ลำปาง ส่งเสริมชาวบ้าน ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นำการพัฒนาพื้นที่สู่งานอาชีพที่ยั่งยืน

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3ฯ ร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนพบปะกับกลุ่มเกษตรกรในเขตท้องที่ชุมชนบ้านปางหละ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อทำการชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดในประเด็นเรื่องที่ทำกินในเขตที่ดินของรัฐ และประเด็นเรื่องอื่นๆ ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ สร้างงานและอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวบ้าน พร้อมทั้งได้ร่วมกันนำปัจจัยสนับสนุนการผลิตในการพัฒนาอาชีพเกษตร เป็นกล้าพันธุ์พืชเศรษฐกิจโตเร็วจากโครงการ “ส่งเสริมปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามศาสตร์พระราชา” มอบให้แก่กลุ่มพี่น้องเกษตรกรบ้านปางหละ เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปปลูกทดแทนพืชเกษตรเชิงเดี่ยว ที่ได้มีการเพาะปลูกอยู่ในปัจจุบัน ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง
น.ส.นุชนารถ เตชะนา ผู้ใหญ่บ้านบ้านปางหละ กล่าวว่า การที่ชุมชนบ้านปางหละได้รับการสนับสนุนปลูกพืชเศรษฐกิจทั้ง 5 ชนิด นับเป็นความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ และยังสอดรับกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนของชุมชนบ้านปางหละ ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการปลูกไผ่ ส่วนหนึ่งเพื่อต้องการจะช่วยฟื้นฟูสภาพผืนป่าของชุมชน เนื่องจากไผ่เป็นพืชโตเร็ว ใช้น้ำน้อย ทนแล้ง และอีกส่วนหนึ่งเพื่อต้องการนำไผ่มาต่อยอดสร้างงานอาชีพ เพราะไผ่เป็นพืชสารพัดประโยชน์มีตลาดรองรับ สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากมาย ทั้งของใช้ภายในบ้าน ของตกแต่ง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีภายในระยะเวลาอันสั้น เพราะไผ่ปลูกเพียงครั้งเดียวสามารถตัดใช้ประโยชน์ได้นานหลายปี

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 66

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738