ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กรกฎาคม 2561 / 14:14:19  
จ.ลำปาง หนุนชาวบ้านปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นำการพัฒนาพื้นที่สู่งานอาชีพที่ยั่งยืน
จ.ลำปาง หนุนชาวบ้านปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นำการพัฒนาพื้นที่สู่งานอาชีพที่ยั่งยืน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) กรมป่าไม้ เดินหน้าสนับสนุนงานเชิงรุกจังหวัด "สร้างสรรค์ปันสุข ให้กับพี่น้องประชาชนชาวลำปาง" มอบกล้าพันธุ์ไม้ 5 ชนิด แก่ชาวบ้านในพื้นที่ อ.งาว นำปลูกทดแทนพืชเชิงเดี่ยวสร้างป่าเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3ฯ ร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนพบปะกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรในเขตท้องที่ชุมชนบ้านปางหละ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อทำการชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดในประเด็นเรื่องที่ทำกินในเขตที่ดินของรัฐ และประเด็นเรื่องอื่นๆ ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ สร้างงานและอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวบ้าน พร้อมทั้งได้ร่วมกันนำปัจจัยสนับสนุนการผลิตในการพัฒนาอาชีพเกษตร เป็นกล้าพันธุ์พืชเศรษฐกิจโตเร็วจากโครงการ “ส่งเสริมปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามศาสตร์พระราชา” มอบให้แก่กลุ่มพี่น้องเกษตรกรบ้านปางหละ เพื่อให้เกษตรกรได้นำไปปลูกทดแทนพืชเกษตรเชิงเดี่ยว ที่ได้มีการเพาะปลูกอยู่ในปัจจุบัน ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง
สำหรับพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่นำมามอบให้ นับเป็นความต้องการของกลุ่มเกษตรกรชาวบ้านบ้านปางหละที่อยากจะปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรแบบดั้งเดิมจากไร่เลื่อนลอย มาเป็นการทำเกษตรแบบยั่งยืนด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่มีตลาดรองรับ ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ได้มีการทำการเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลังมาอย่างยาวนาน ซึ่งได้ส่งผลทำให้เกษตรชาวบ้านต้องประสบกับปัญหาภาระหนี้สิน มีรายได้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในแต่ฤดูการผลิต อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากหลายปัจจัย ทั้งในเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ การถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง รวมไปถึงเรื่องสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ฝนตกน้อยลงไม่เป็นไปตามต้องฤดูกาล ทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก โดยสาเหตุหลักเกิดจากการที่ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายจากการทำไร่เลื่อนลอย ธรรมชาติเสียสมดุลจากการใช้สารเคมีปริมาณมากในการดูแลพืชผล โดยทางจังหวัดลำปาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะดูแลรักษาพื้นที่ป่า ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับฟื้นคืนสภาพมีความอุดมสมบูรณ์ ให้เกษตรกรชาวบ้านมีรายได้เพิ่มควบคู่กับการมีป่า และสนองตอบนโยบายรัฐบาลเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า จึงมอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) เข้ามาสนับสนุนให้เกษตรกรชาวบ้านได้ปลูกพืชเศรษฐกิจโตเร็วมูลค่าสูงทดแทนในบริเวณพื้นที่ทำการเกษตรเดิม เน้นการสนับสนุนปลูกพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด อาทิ มะค่าโมง มะขามป้อม หว้า สัก และไผ่ ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติตามศาสตร์พระราชา ที่ต้องการให้ชาวบ้านได้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูก ทั้งการช่วยรักษาดิน น้ำ และยังเป็นไม้ใช้สอย ไม้กินได้ รวมถึงเป็นไม้เศรษฐกิจ สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง
โดยในส่วนนี้ น.ส.นุชนารถ เตชะนา ผู้ใหญ่บ้านบ้านปางหละ ได้กล่าวว่า การที่ชุมชนบ้านปางหละได้รับการสนับสนุนปลูกพืชเศรษฐกิจทั้ง 5 ชนิด นับเป็นความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ และยังสอดรับกับโครงการไทยนิยมยั่งยืนของชุมชนบ้านปางหละ ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการปลูกไผ่ ส่วนหนึ่งเพื่อต้องการจะช่วยฟื้นฟูสภาพผืนป่าของชุมชน เนื่องจากไผ่เป็นพืชโตเร็ว ใช้น้ำน้อย ทนแล้ง และอีกส่วนหนึ่งเพื่อต้องการนำไผ่มาต่อยอดสร้างงานอาชีพ เพราะไผ่เป็นพืชสารพัดประโยชน์มีตลาดรองรับ สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากมาย ทั้งของใช้ภายในบ้าน ของตกแต่ง รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีภายในระยะเวลาอันสั้น เพราะไผ่ปลูกเพียงครั้งเดียวสามารถตัดใช้ประโยชน์ได้นานหลายปี

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 71

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738