ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 11:33:30  
องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้า โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้า  โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้า โครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วานนี้(13 มิย.) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 เพื่อทำหน้าที่ในการผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เมืองหนาวให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง ซึ่งอยู่โดยรอบโครงการฯ และบ้านใกล้เคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลสำเร็จจากดำเนินงานตามพระราชดำริ ทั้งการศึกษาค้นคว้าทดลองและสาธิตแสดงต้นแบบของความสำเร็จในลักษณะ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ซึ่งภายในศูนย์ฯ มีพื้นที่ดำเนินงานประมาณ2,500ไร่โดยพระราชทานพระราชดำริให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานโครงการฯในลักษณะที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ประหยัด โดยแบ่งพื้นที่จัดเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ฐานเรียนรู้ด้านการปลูกพืชบนพื้นที่สูง มีทั้งไม้ผลยืนต้น ไม้ดอก พืชผัก/ฐานเรียนรู้งานชลประทาน โดยโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน จัดทำจุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จุดสาธิตเครื่องตะบันน้ำ/ฐานเรียนรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูง มีจะการฟื้นฟูพันธุ์ปลาท้องถิ่นและสัตว์น้ำจืดไทยและปล่อยสู่แหล่งน้ำและการสาธิตการเลี้ยงเขียดแล้วตามธรรมชาติ/ฐานเรียนรู้ด้านการปลูกล้วยไม้ท้องถิ่นและเฟิร์นชนิดต่างๆ เช่นจัดทำจุดรวบรวมสายพันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่น กล้วยไม้ในพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพาะเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อนำคืนสู้ธรรมชาติตามพระราชเสาวณีย์ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการทอผ้าขนแกะ เช่น ผ้าพันคอเป็นรายได้เสริม และฐานเรียนรู้ด้านการจัดระบบโรงเรียนพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ได้เรียนหนังสือควบคู่กับการฝึกอาชีพ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากหลายชนเผ่า เช่น ไทยใหญ่/กะเหรี่ยง/ม้ง/ปะโอ/ลีซอและลาหู่ ปัจจุบันจัดการเรียนการตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีกิจกรรมปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ นำมาประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน ตลอดจน มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมการปลูกป่า การขยายผลสำเร็จด้านต่างๆ ไปสู่ชุมชนโดยการจัดหลักสูตรอบรมเกษตรกร ส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ปัจจุบันโครงการศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชดำริ เป็นเหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้เสริมให้กับราษฎร ในพื้นที่เป็นอย่างดีและนำไปสู่ความพออยู่พอกินทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากนั้นคณะองคมนตรีและคณะ ร่วมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนิน งานโครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ดำเนินการฟื้นฟูผืนป่าจำนวน 8,920 ไร่ อนุรักษ์และป้องกันป่า 25,000 ไร่ ซึ่งชุมชนบริเวณโดยรอบเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จัก ภายใต้ชื่อ "ปางอุ๋ง"

ข่าวโดย : วาสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 68

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738