ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 11:25:51  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาการผลิตการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาการผลิตการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาการผลิตการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ

วันที่ 14 มิถุนายน 60 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการสัมมนาการผลิตการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดขึ้น ที่ โรงแรมพะเยาเกทเวย์อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงช่องทางการตลาดการเชื่อมโยงการตลาดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์ โคเนื้อของจังหวัดพะเยา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาดการแปรรูปการเชื่อมโยงการตลาด ตลอดจนการพัฒนาการตลาดด้วยการสร้างแบรนด์ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการบริโภคร่วมถึงจะเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพะเยาด้วย
นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นเจ้าภาพได้ร่วมโครงการ ผลิตโคคุณภาพตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการลดพื้นที่ปลูกข้าวที่มีปัญหาด้านการตลาด ให้ปรับเป็นเลี้ยงโคที่จะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร ประกอบกับปริมาณการเลี้ยงโคที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขาดแคลนโคเนื้อในการบริโภคในปี 2560 จังหวัดพะเยา มีข้อมูลโคเนื้อ 40,57 5 ตัว ในปี 2561 มีโคเนื้อ 38,190 ตัว ลดลง 2,385 ตัว หรือประมาณร้อยละ 6 ของปี 2560 และประเทศไทยผลิตโคเนื้อไม่เพียงพอต่อการบริโภคต้องนำเข้าจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ พม่า และอินเดีย แต่ก็ยังมีการส่งออกโคมีชีวิตโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ไปประเทศเพื่อนบ้านด้วย โดยในปีที่ผ่านมา มีการส่งออกโคมมีชีวิต 160,000 ตัว มูลค่า 2,090 ล้านบาท ตลาดหลักคือประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จีน และมาเลเซีย
แผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยการพัฒนาการเลี้ยง โดยใช้อาหารต้นทุนต่ำ ที่มีในท้องถิ่น เช่น การใช้มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ได้โคเนื้อเข้าสู่ระบบสหกรณ์ ที่มีโรงฆ่าที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการมีศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้มีการวางแผน ด้านการตลาดเพื่อให้เป็นไปในทางที่เดียวกันเช่นการให้ความรู้ความเข้าใจ ในด้านการตลาด กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การจัดสัมมนาด้านการตลาดโคเนื้อ การจัดโรดโชว์สัปดาห์โคขุนดอกคำใต้ เพื่อแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคเนื้อ รวมถึงการเชื่อมโยงการตลาดให้ผู้ซื้อมาพบกับผู้ขายโดยตรง

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.จ.ะัเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 58

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738