ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 10:30:07  
สำนักงานประมงลำปาง มอบพันธุ์ปลาฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
สำนักงานประมงลำปาง มอบพันธุ์ปลาฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
สำนักงานประมงลำปาง มอบพันธุ์ปลาฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ที่บริเวณหน้าวัดบ้านปง(ปงหอศาล) หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมมอบพันธุ์ปลาให้กับคณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชนจำนวน 5 ชุมชน เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลาในในแม่น้ำจาง ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ความสมดุลในระบบนิเวศในจังหวัดลำปาง ตลอดจน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ และเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มากขึ้นเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ลำน้ำจาง มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยพันธ์สัตว์น้ำที่นำไปมอบให้ประกอบด้วย ลูกปลาสวายชุมชนละ 20,000 ตัว ลูกปลากาดำชุมชนละ 19,000 ตัว ลูกปลาตะเพียนขาว ชุมชนละ 6,250 ตัว ลูกปลาตะเพียนทอง ชุมชนละ 20,000 ตัว
นอกจากนี้ ยังมีกระชังอนุบาลปลาชุมชนละ 2 กระชัง อาหารปลาเม็ดเล็กเพื่ออนุบาล ลูกปลาชุมชนละ 5 กระสอบ โดยในแต่ละชุมชนก็จะนำลูกพันธ์ปลาไปปล่อยในบริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำในล้ำน้ำจาง(บริเวณหน้าวัด) คือ บริเวณบ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว บ้านนากว้าว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดิ่ว บ้านหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ และบริเวณบ้านปง(ปงหอศาล) หมู่ที่ 2 ตำบลป่าต้น ซึ่งพื้นที่บริเวณที่นำพันธุ์ปลาไปปล่อยเป็นเขตอภัยทานทั้ง 5 พื้นที่ ตามนโยบาย “ลำปางสร้างสรรค์ปันสุข” ซึ่งก็เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 70

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738