ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2561 / 13:33:03  
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center) ที่จังหวัดน่าน
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center) ที่จังหวัดน่าน
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจติดตามประเมินผลหน่วยงาน รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center)

พันตำรวจโทพงศ์อินทร์ อินทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่ขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก มุ่งหวังอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับศูนย์ราชการสะดวก เป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center ชื่อย่อ GECC) เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ทั่วกัน ในปี พ.ศ.2561 คณะกรรมการได้เปิดให้หน่วยงานของรัฐสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานของรัฐสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวนทั้งสิ้น 541 ศูนย์ และผ่านการคัดกรองเอกสารเบื้องต้นจำนวน 497 ศูนย์ โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 15 คณะ เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก และตรวจประเมินการรักษามาตรฐานของหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ตามหลักเกณฑ์

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 53

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738