ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2561 / 13:07:02  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมสืบสานงานประเพณีปอยจ่าตี่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมสืบสานงานประเพณีปอยจ่าตี่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนผาบ่อง จัดกิจกรรม "สืบทุงจ่าม สานวิถีไต โฮ่มใจ๋หลู่จ่าตี่" งานประเพณีปอยจ่าตี่ (งานประเพณีบูชาเจดีย์ทราย) ณ วัดผาบ่องใต้

จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม “สืบทุงจ่าม สานวิถีไต โฮ่มใจ๋หลู่จ่าตี่” งานประเพณีปอยจ่าตี่ (งานประเพณีบูชาเจดีย์ทราย) ณ วัดผาบ่องใต้ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2561 มีนายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานในวันที่ 17 พฤษภาคม
นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “สืบทุงจ่าม สานวิถีไต โฮ่มใจ๋หลู่จ่าตี่” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดและเรียนรู้วิถีชีวิต คุณค่า ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบไป อีกทั้ง เป็นการสร้างคนดีและสังคมดีโดยมิติทางวัฒนธรรม ด้วยการปลูกฝังส่งเสริมพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุข บนพื้นฐานค่านิยมแห่งความเป็นไทย 12 ประการ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาชาติ อีกทั้ง เพื่อให้การบริหารจัดการงานวัฒนธรรมของจังหวัดสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงวัฒนธรรม
ด้าน นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “สืบทุงจ่าม สานวิถีไต โฮ่มใจ๋หลู่จ่าตี่” แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของชุมชน ความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุมชน ในการร่วมกันก่อเจดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งนับว่าเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมา ซึ่งประเพณีปอยจ่าตี่ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชุมชน ที่ควรร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
งานประเพณีปอยจ่าตี่ หรือ งานประเพณีบูชาเจดีย์ทราย จัดขึ้นในช่วง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันวิสาขบูชา)เป็นงานสำคัญประจำหมู่บ้าน จัดเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระพุทธเจ้า เพื่อสะเดาะเคราะห์และเพื่อความเป็นสิริมงคล ช่วงต้นฤดูเพาะปลูก มีการสืบทอดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 120 ปี มีพิธีกรรมร่วมกันนำทรายมาก่อเป็นพระเจดีย์ ตกแต่งประดับประดาให้เกิดความสวยงามและบูชาด้วยทราย น้ำพัด ดอกไม้ ธูปเทียน ตุงหรือธง จุดประทีปโคมไฟ ให้ความสว่างไสวเวลากลางคืน ในวันจัดงานมีการทำบุญอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้า ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ เลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน ประกอบพิธีถวาย ฟังพระธรรมเทศนา เสร็จแล้วมีการจุดบ้องไฟ โดยเชื่อว่าถ้าได้บูชาเจดีย์ทรายถวายพระพุทธเจ้า เคราะห์กรรมในรอบปีนี้จะหมดไป จะได้ความเป็นสิริมงคลสู่หมู่บ้าน และประกอบการเกษตรได้ผลดีในปีนั้น

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 100

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738