ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 พฤษภาคม 2561 / 12:50:17  
จ.ลำปาง เดินหน้าติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เฟสแรก ครอบคลุม 245 หมู่บ้าน
จ.ลำปาง เดินหน้าติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เฟสแรก ครอบคลุม 245 หมู่บ้าน
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง สรุปผลการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดลำปาง ในพื้นที่ห่างไกล เพิ่มโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

นายรังสรรค์ ธรรมชัย สถิติจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ โดยให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งโครงข่าย จำนวน 24,700 หมู่บ้าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 mbps

สำหรับการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อเพิ่มโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่จังหวัดลำปาง ปี 2560 ได้ติดตั้งครอบคลุม 13 อำเภอ 55 ตำบล และ 245 หมู่บ้าน ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนในเฟสที่ 2 เป็นหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบ จำนวน 91 หมู่บ้าน และเฟสที่ 3 จำนวน 225 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น จำนวน 561 หมู่บ้าน ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2561 นี้

นายรังสรรค์ ธรรมชัย กล่าวอีกว่า การดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐหรือการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในจังหวัดลำปาง ในปี 2561 ได้ประสานผู้นำชุมชนและวิทยากรเน็ตประชารัฐ 1 ทีม เป็นทีมที่ปรึกษาการใช้งานเน็ตประชารัฐให้ประชาชน หมู่บ้านละ 30-40 คน พร้อมสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ระหว่าง วันที่ 21-30 พฤษภาคม 2561 โดยส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 245 หมู่บ้าน เช่น จำนวนครัวเรือน-ประชากร แหล่งน้ำ อาชีพหลัก และอื่นๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

ทั้งนี้ ประโยชน์ของการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐที่ประชาชนจะได้รับ อาทิ การลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลในหมู่บ้านด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การสร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านออนไลน์ การเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและขายสินค้าออนไลน์ รวมถึงข้อมูลแพทย์และการปรึกษาแพทย์ผ่านออนไลน์ และเกษตรกรหรือผู้ประกอบการชุมชนเข้าถึงตลาดโดยไม่ผ่านคนกลาง ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนรับรู้ถึงประโยชน์ของโครงการฯ เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงในการเข้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชน รวมถึงการสร้างเศรษฐกิจ คุณภาพการศึกษา และการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพให้กับชุมชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 5066 หรือ http://lampang.nso.go.th

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 1320

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738