ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 14:34:03  
จังหวัดลำปาง ของบรัฐบาลหนุนเทศบาลเมืองล้อมแรดแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก หลังทำประชาคมวางแผนจัดระเบียบวางท่อระบายน้ำใหม่ พร้อมแผนสร้างท่อระบายผันน้ำท่วมขังในไร่นาลงแม่น้ำวัง แก้ปัญหายั่งยืน
จังหวัดลำปาง ของบรัฐบาลหนุนเทศบาลเมืองล้อมแรดแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก หลังทำประชาคมวางแผนจัดระเบียบวางท่อระบายน้ำใหม่ พร้อมแผนสร้างท่อระบายผันน้ำท่วมขังในไร่นาลงแม่น้ำวัง แก้ปัญหายั่งยืน

นายทรงพล สวาทสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน โดยได้จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณหนองท่วม ที่เป็นหนองน้ำแก้มลิงรับน้ำฝนจากภูเขารอบทิศ และน้ำเอ่อล้นจาก แม่น้ำวัง ซึ่งมีแผนงานแก้ปัญหา โดยการผันน้ำจากไร่นาของราษฎร เข้าไปยังหนองท่วมและ สร้างท่อระบายทางตรงลงสู่แม่น้ำวัง และมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน โดยกระบวนการจัดทำโครงการนั้นได้ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและมีผลกระทบในพื้นที่ โดยการประชาคมอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อสรุปในการแก้ปัญหาและการใช้งบประมาณแผ่นดินที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งทางจังหวัดได้ขอรับสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) โดยมี พล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พร้อมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสม เมื่อเดือนมกราคม 2561 และได้รับพิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้วจำนวน 4.5 ล้าน ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 80

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738