ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 11:23:24  
จ.ลำปาง จัดเวทีระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน หาแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดล้นตลาด
จ.ลำปาง จัดเวทีระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน หาแนวทางแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดล้นตลาด
จังหวัดลำปาง เปิดพื้นที่จัดเวทีการประชุมเสวนาแบบบูรณาการ นำคณะผู้บริหาร และตัวแทนหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อหามาตรการแนวทาง กลวิธีในการแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดล้นตลาดของจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิด โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวแทนจากองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน/หมู่บ้าน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในพื้นที่ 5 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 60 คน เข้าร่วมในเวทีการประชุมพร้อมกับนำเสนอข้อคิดมาตรการแนวทางวิธีในการแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้จากการสำรวจพื้นที่ปลูกสับปะรดในจังหวัดลำปางโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าในปี 2561 จังหวัดลำปาง มีจำนวนเกษตรกรที่ได้ทำการเพาะปลูกสับปะรด 1,963 ราย มีพื้นที่ปลูกรวมทั้งหมด 24,983 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิต จำนวน 17,325 ไร่ โดยคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดในห้วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 รวมจำนวนมากกว่า 60,000 ตัน เฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกรกฎาคมนี้ ที่จะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดมากที่สุดประมาณ 28,000 ตันเศษ และจากการสำรวจตลาดทั้งในและนอกพื้นที่พบว่าแผงโรงงานรับซื้อยังมีไม่เพียงพอ จึงคาดการณ์ว่าในช่วงที่ผลผลิตออกมากที่สุด เกษตรกรจะต้องประสบกับปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำ โดยประมาณการว่าในช่วงวิกฤต การซื้อขายผลผลิตสับปะรดราคาโรงงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง อาจตกต่ำมีราคาไม่ถึง 1 บาท/กิโลกรัม
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับปัญหาช่วงวิกฤตผลผลิตสับปะรดล้นตลาด จังหวัดลำปางจึงได้จัดเวทีการประชุม กับผู้แทนหน่วยงานองค์กรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำการระดมความคิดเห็นเพื่อสรุปประเด็นปัญหาวางมาตรการแนวทางในการแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งในการประชุมได้มีการระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาใน 3 ด้าน ทั้งด้านการผลิต, การแปรรูป และด้านการตลาด โดยมีการนำเสนอมาตรการสำคัญๆ อาทิ ด้านการผลิต ได้เสนอให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทำการแยกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดโรงงาน และกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบริโภคผลสด ให้ชัดเจนเพื่อให้การพัฒนาผลผลิตสับปะรด เป็นไปอย่างมีเป้าหมายตรงประเด็น เฉพาะอย่างยิ่งควรสนับสนุนการทำสับปะรดอินทรีย์ รวมถึงให้มีการส่งเสริมพัฒนาสายพันธุ์สับปะรดลำปางให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาแหล่งน้ำให้เกษตรกรเข้าถึงได้ง่ายเพื่อส่งเสริมการทำผลผลิตนอกฤดู ด้านการแปรรูป ได้เสนอให้มีการนำสับปะรดผลสดไปแปรรูป ผลิตเป็นน้ำดื่มสับปะรดเพื่อสุขภาพ ทำน้ำส้มสายชู เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น น้ำยาเอนกประสงค์ รวมทั้งนำเสนอให้มีการแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน “เอทานอล” และนำสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูป ผลิตเป็นเส้นใยสับปะรดพร้อมพัฒนาต่อยอดนำใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด ได้เสนอให้มีการกำหนดตลาดบริโภคให้ชัดเจน เพื่อที่จะส่งเสริมเกษตรกรให้มีการปลูกสับปะรดคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการของตลาด รวมทั้งให้มีการจัดแบ่งเพิ่ม-ลด สัดส่วนตลาดเสียใหม่ จากเดิมในพื้นที่มีการปลูกสับปะรดป้อนโรงงานร้อยละ 80 ให้ลดลงเหลือร้อยละ 60 และให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพิ่มตลาดบริโภคผลสด จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 40 อีกทั้งให้มีการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ สามารถที่จะสร้างแบรนด์การค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ เพื่อขยายพื้นที่ทางการค้า ตลอดจนมีองค์ความรู้ที่เต็มเปี่ยมในการที่จะลดพื้นที่การเพาะปลูกลง ให้เหลือผลผลิตสับปะรดพอสมควร แต่สามารถที่จะขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงและมีกำไรมากกว่าเดิม

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 109

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738