ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 พฤษภาคม 2561 / 10:25:09  
เทศบาลนครลำปาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU มุ่งพัฒนาการบริการสาธารณะ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง
เทศบาลนครลำปาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU มุ่งพัฒนาการบริการสาธารณะ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง
เทศบาลนครลำปาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU มุ่งพัฒนาการบริการสาธารณะ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ จังหวัดลำปาง สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง สถานีตำรวจภูธร เขลางค์นคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับการให้บริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครลำปาง เพื่อพัฒนาการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน
โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นางกุลรัตน์ ไชยพรม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางพรรณี วงศ์ชมพู ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง พันเอกณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานเทศบาลนครลำปาง
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะตามบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง ให้มีความพร้อมทั้งด้านทรัพยาการ ประชาชนมีจิตสำนึกและมีความตระหนักด้านความปลอดภัย เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคม ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือ พื้นที่ประสบภัยได้รับการฟื้นฟู ด้วยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตลอดจนขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738